Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - asir3434

Pages: [1]
1
Turkish / Türkçe / Küçük Resimlerin Boyutlarý
« on: July 29, 2012, 10:25:43 AM »
Slm arkadaþalar. Ben sitemde anasayfada ve alt kategorilerde yer alan küçük resimlerin boutlarýný biraz daha büyütmek isitiorum bunu nasýl yapabileceðimi tam olarak bilemiyorum yardýmcý olursanýz sevinirim.

2
Turkish / Türkçe / Askerden Döndüm
« on: October 04, 2011, 06:04:44 PM »
S.a. arkadaşlar. Altı ay gibi bir süre içinde siz değerli Fourimages destekçileri ile olamadığım için çok üzgünüm. İnşallah bundan sonra bilgimin yettiği yere kadar sorunları çözme gayreti içinde olacağım. Yaşasım Fourimages kardeşliği...

3
Modifikasyonlar / #Ýstek# Resimleri Oylama Flash Tasarým
« on: November 21, 2010, 11:51:39 AM »
Resimlere oy vermede flash kullanarak yapýlmýþ bazý siteler var bizde bu þekilde nasýl yaparýz.

4
Turkish / Türkçe / Üyelerden Daha Fazla Detay isteme
« on: April 13, 2010, 01:01:11 PM »
Merhaba arkadaþlar. Sitemize üye olacaklarýn yaþadýðý þehir, facebook adresi, tiwiter, hi5, ilgi alanlarý, doðum tarihi, cinsiyeti, adý, soyadý, v.b. gibi bilgilerin de yer almasýný istiyorum. Bunu nasýl oluþturabilirim.

5
Turkish / Türkçe / Footer.html deki {cp_link} kodu
« on: March 14, 2010, 09:31:36 PM »
slm arkadaþlar ben {cp_link} [Admin Control Panel] kodunun nereden çektiðini bulamadým. Bu kodun ismini düzeltmek için uðraþtým fakat bu kodu hangi dosyadan yada hangi siteden çektiðini bulamadým. Bilen varsa paylaþabilir mi.

6
Turkish / Türkçe / Sað Tuþ Kodunu Komple Kaldýrmak
« on: February 13, 2010, 09:02:47 PM »
Daha önce arkadaþlar farklý türlerini anlatmýþlar ellerine saðlýk. Fakat ben sitemde sað tuþa týklandýðýnda ekranda bildiri çýkamasýný hiç istemediðim için kodu komple kaldýrdým.Bilmeyen arkadaþlara burada paylaþmak istedim. Ýnþallah faydalý olur.
Sitenizin header.html bölümünde bulunan
Code: [Select]
<!--
  function opendetailwindow() {
    window.open('','detailwindow','toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=680,height=480');
  }
 
  function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 2 || e.which == 3)) {
      alert("© Copyright by {site_name}");
      return false;
    }
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button==2 || event.button == 3)) {
      alert("© Copyright by {site_name}");
      return false;
    }
    return true;
  }
  document.onmousedown=right;
  if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
  window.onmousedown=right;
// -->
silin sað tuþ sorunu kalmayacaktýr. Kolay gele.

7
S.a. arkadaþlar. Siteye üye olan kiþilere otomatik olarak ingilizce bir mail gönderiliyor. Bunu türkçeye nasýl ve nereden deðiþtirebilirim. Yardýmlarýnýzý bekliyorum.
Giden mail Örneði Þöyle :

Dear XXXXXXXX,
 
we thank you for registering at "XXXXXXXXXXXXXXXXXX".
 
Your access codes are:
User name:  xxxxxxx
Password:   xxxxxxxx
 
In order to activate your account, please click the link below:
http://www.siteadý.com/register.php?action=activate&activationkey=b23e7626625c42a031566071bee78d0d
 
In case you have not sent a registration, just ignore this email.
 
--
Best regards,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8
Modifikasyonlar / ### MOD ÝSTEK YARDIM ###
« on: April 02, 2009, 01:08:55 PM »
Ben bu modu 4images bir sitede görmüþtüm. Hangi site olduðunu hatýrlamýyorum.
Arkadaþlar mod þöyle çalýþýyor.
Resimleri bir kategoriye ekliyorsun daha sonra o resmin o kategoriye ait olmadýðýný düþünüyorsunuz ve tek bir hareketle o resmi baþka kategoriye geçirmiþ oluyorsunuz.
Admin panelden yapýlýyor herhalde.resmi düzenleden yapýldýðýný biliyorum ama bu eklenti onun gibi deðil.Bilgisi olan varsa paylaþsýn.

9
Turkish / Türkçe / ### YARDIM LAZIM ###
« on: March 20, 2009, 02:53:35 PM »
Arkadaþlar sitemin üst tarafýda aþaðýdaki kod yazýyor ve siteye giriþ yapýlmýyor.Nedeni ne olabilir.Geçen günlerde türkçe dil paketini ekledim ve sonra böyle oldu sanýrým.Bilgisi olan arkadaþlar yardým ederse sevinirim.Herkese bol kazançlý günler. :lol: :lol: :lol:


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/araba/public_html/lang/english/main.php:389) in /home/araba/public_html/includes/sessions.php on line 101

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/araba/public_html/lang/english/main.php:389) in /home/araba/public_html/includes/sessions.php on line 101

10
Turkish / Türkçe / Acil Yardým
« on: November 27, 2008, 03:33:00 PM »
Arkadaþlar siteme;

1.Çoklu Resim Yükleme,
2.Yükleme Anýnda Resim Boyutlandýrma,
3.Resimlere Sitenin Adýný Yazdýrma

gibi bazý eklentiler yükledim.

1.sorum:
Siteme resim eklerken bütün alanlarý doldurmama raðmen lütfen resim adý alanýný doldurunuz diyor.Eklediðim resmin adýný kýsa birþey yapýyorum ozaman kabul ediyor.Bu sorun tek tek yüklerken ve çoklu yüklerken de oluyor.

2.sorum:
Siteme çoklu resim yüklerken resimlerin boyutlarýný hiç ama hiç deðiþtirmiyor.Resimler çok büyük bir þekilde ekleniyor.Bu sorun tek tek yüklerken olmuyor.

3.sorum:
Siteme çoklu resim yüklerken resimlere sitenin adýný yazmýyor.Bu sorun tek tek yüklerken olmuyor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunlarýn sebebi sizce ne olabilir.Bu hatalarý nasýl düzeltebilirim.Bilgisi olan arkadaþlar yardýmcý olabilir mi ?

Pages: [1]
Post your comments here