Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - AKIN

Pages: [1] 2
1
Uzun zamandýr ilgilenemediðim 4imagese biraz aðýrlýk verelim ve yeni konular ekleyelim diye düþündüm ve yeni anlatýmlarla karþýnýzdayým.

index.php yi açýyorsunuz.
alttaki kodu buluyorsunuz.
Code: [Select]
$site_template->register_vars("new_images", $new_images);
unset($new_images);

ve altýna þu kodlarý ekliyorsunuz.

Quote
//-----------------------------------------------------
//--- Show New Images By Category ---------------------
//-----------------------------------------------------
$imgtable_width = ceil(intval($config['image_table_width']) / $config['image_cells']);
if ((substr($config['image_table_width'], -1)) == "%") {
  $imgtable_width .= "%";
}

$additional_sql = "";
if (!empty($additional_image_fields)) {
  foreach ($additional_image_fields as $key => $val) {
    $additional_sql .= ", i.".$key;
  }
}

$num_news_images_bycat = $config['image_cells'];
// Option Start
$bycat_in = array(72,132); // Change the Number in your category-id - ID ripping by commas
                           // Ändere die Nummer in deine Kategorie-ID - ID trennen durch Komma
// Option Ende
$sql = "SELECT i.image_id, i.cat_id, i.user_id, i.image_name, i.image_description, i.image_keywords, i.image_date, i.image_active, i.image_media_file, i.image_thumb_file, i.image_download_url, i.image_allow_comments, i.image_comments, i.image_downloads, i.image_votes, i.image_rating, i.image_hits".$additional_sql.", c.cat_name".get_user_table_field(", u.", "user_name")."
        FROM (".IMAGES_TABLE." i,  ".CATEGORIES_TABLE." c)
        LEFT JOIN ".USERS_TABLE." u ON (".get_user_table_field("u.", "user_id")." = i.user_id)
        WHERE i.image_active = 1 AND c.cat_id = i.cat_id AND i.cat_id IN (".get_auth_cat_sql("auth_viewcat").") AND i.cat_id IN (".implode(", ", $bycat_in).")
        ORDER BY i.image_date DESC
        LIMIT $num_news_images_bycat";
$result = $site_db->query($sql);
$num_rows = $site_db->get_numrows($result);

if (!$num_rows)  {
  $news_images_bycat = "<table width=\"".$config['image_table_width']."\" border=\"0\" cellpadding=\"".$config['image_table_cellpadding']."\" cellspacing=\"".$config['image_table_cellspacing']."\"><tr class=\"imagerow1\"><td>";
  $news_images_bycat .= $lang['no_news_images_bycat'];
  $news_images_bycat .= "</td></tr></table>";
}
else  {
  $news_images_bycat = "<table width=\"".$config['image_table_width']."\" border=\"0\" cellpadding=\"".$config['image_table_cellpadding']."\" cellspacing=\"".$config['image_table_cellspacing']."\">";
  $count = 0;
  $bgcounter = 0;
  while ($image_row = $site_db->fetch_array($result)){
    if ($count == 0) {
      $row_bg_number = ($bgcounter++ % 2 == 0) ? 1 : 2;
      $news_images_bycat .= "<tr class=\"imagerow".$row_bg_number."\">\n";
    }
    $news_images_bycat .= "<td width=\"".$imgtable_width."\" valign=\"top\">\n";

    show_image($image_row);
    $news_images_bycat .= $site_template->parse_template("thumbnail_bit");
    $news_images_bycat .= "\n</td>\n";
    $count++;
    if ($count == $config['image_cells']) {
      $news_images_bycat .= "</tr>\n";
      $count = 0;
    }
  } // end while

  if ($count > 0)  {
    $leftover = ($config['image_cells'] - $count);
    if ($leftover >= 1) {
      for ($f = 0; $f < $leftover; $f++) {
        $news_images_bycat .= "<td width=\"".$imgtable_width."\">\n&nbsp;\n</td>\n";
      }
      $news_images_bycat .= "</tr>\n";
    }
  }
  $news_images_bycat .= "</table>\n";
} // end else

$site_template->register_vars("news_images_bycat", $news_images_bycat);
unset($news_images_bycat);

ekleyeceðiniz kodun içindeki

Code: [Select]
$bycat_in = array(72,132); kýsmý deðiþtirererk hangi kategorilerinizden gösterilmesini istiyorsunuz belirtebilirsiniz.
yani 72,132 kategorisinden göster demektir.

Sonrasýnda tema  klasörünüzdeki home.html i açýyorsunuz ve

Quote
{news_images_bycat}
kodunu resimlerin görünmesini istediðiniz yere yazýyorsunuz

Orjinal Post: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=27401.0 / Thanks for  Sumale.nin
Türkçe Anlatým: http://4images.gen.tr/viewtopic.php?f=9&t=585

2
Mods & Plugins (Requests & Discussions) / img alt tag
« on: October 05, 2009, 01:16:37 PM »
hi all.
my request

includes/functions.php
find
$postcard_button = "<img src=\"".get_gallery_image("postcard_off.gif")."\" border=\"0\" alt=\"\" />";
$download_button =
$lightbox_button =
bla bla bla

 alt=\"\" />";
how do display {image_name}  ?

3
Turkish / Türkçe / 4images 1.7.7 Yeni Versiyon Çýktý
« on: May 14, 2009, 02:50:03 PM »
13.05.2009 tarihinde 4images'in yeni versiyonu yayýnlandý.

http://www.4homepages.de/4images/download.php burdan indirebilirsiniz.

Demo:
http://www.4homepages.de/4images/demo.php
Þuan için sanko86 arkadaþýmýzla test ediyoruz.Sistemi.

Bu güncellemede yapýlan deðiþiklikler... Google translate ile türkçeleþtirdim.Bazý yerler anlamsýz olabilir kusura bakmayýn.

================================================== =======
 Sürüm 1.7.7 yapýlan yenilikler
========================================================= ================================================== =======
 Güvenlik yerel dahil açýðý (http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=24526.0) için düzeltme
 Güvenlik sorunu Düzeltme XSS sorun için member.php deki problem
 Ýngilizce dili (http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=24453.0) arama durdurmak için - Sabit sorunu
 Zaman þifresi (http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=24503.0) deðiþtirerek boþ Yeni þifre kabul - Sabit sorunu
 Register.php (http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=19206.0) ek alanlarý - Sabit yanlýþ metin
 Düzeltme için olmayan sitelere yönlendirmeleri standart baðlantý noktasý (http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=23081.0)
 Düzeltme IPTC veri kaybetme için eðer Imagemagick ile görüntü dönüþtürme
 4images kurulumu sonra yanlýþ Yönetici giriþ tarihi
 Yorumlar güncelleþtirilmez sayýsý sorunu
  Düzeltme ek kullanýcý alanlarý misafirler (http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=22727.0) için kullanýlan için
 Top.php de   resmin adý bir URL'dir ( olarak ayarlanmýþtýr)
  Düzeltme ACP yanlýþ mesaj için eðer resim veritabaný (http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=23392.0) silinmez oldu
 Giriþ sonrasý son sayfaya yönlendirme sorunu
 Sabit sorun kullanýcýlarýn formu þifreni unuttun mu olmayan bir þifre e-posta adresi mevcut sunar
 detail, EXIF, IPTCAyrýntýlý görünümünde sütunlarýn - Sabit geniþlik (detay, EXIF, IPTC)
 Eðer MySQL baðlantýsý çalýþmýyor ise - görüntülenen hata bilgi deðiþmiþ
  Görevinden kategoride açýlan git (go ) fonksiyonu  deðiþtirildi ve çalýþtýrýldý
 Deðiþti <link rel="stylesheet"...> baþlýk.html için þablon W3C geçerli duruma getirildi.
 Added favikon ( ufak ikon )
 RSS beslemelerinde resim gösterme
 kategorileri sýralarken ekleme özelliði
- Added more conditional tags (categories, details,index, member, postcards, register, search, top) for using {if index}...{if index} for homepage, {if details}...{endif details} for details.php page, etc. - Daha fazla koþullu etiketler kullanarak (sýnýflandýrmasý, ayrýntýlarý, dizin, üye, kartpostal, kayýt, arama, üst) Added (if kütüðü }...{ eðer kütüðü) sayfasý için (if Detaylar }...{ endif Detaylar için) details.php sayfa vs
- META-Tags in header.html template: robots, description, keywords, revisit-after, imagetoolbar. - Added META-baþlýk.html Þablon: robotlar, açýklamasýnda Etiketler, anahtar kelimeler, tekrar sonra, imagetoolbar.
Meta taglar düzenlenmiþ.
- ispanyolca eklenmiþ.
-2 tane default tema eklemiþ.ek olarak.
1 tanesi 960 pixel, diðeri %100 olarak
Yeni Dosyalar:
--------------------------------------- ---------------------------------------
- Folder: lang/spanish/ - Klasör: lang / Ýspanyolca /
- Folder: templates/default_960px/ - Klasör: templates/default_960px /
- Folder: templates/default_full/ - Klasör: templates / default_full /
- favicon.ico - Favicon.ico

Deðiþtirilen dosya
--------------------------------------- ---------------------------------------
global.php
install.php
member.php
top.php
admin/users.php
includes/constants.php
includes/db_mysql.php
includes/image_utils.php
includes/page_header.php
includes/sessions.php
lang/deutsch/admin.php
lang/deutsch/main.php
lang/english/admin.php
lang/english/stop_searchterms.txt yeni ad verilmiþ  /lang/english/search_stopterms.txt

Deðiþtirien Þablonlar:
--------------------------------------- ---------------------------------------
- header.html -
- category_dropdown_form.html
- postcard_preview.html -


Dil dosyasý:
--------------------------------------- ---------------------------------------
- admin.php - Admin.php
geändert/edited: $lang['permissions_edit_success'] (lang/deutsch/admin.php only) geändert / edited: $ [ 'permissions_edit_success' dil] (lang / deutsch / admin.php sadece)
- main.php - Main.php
geändert/edited: $lang['activation_success'] (lang/deutsch/main.php only) geändert / edited: $ [ 'activation_success' dil] (lang / deutsch / main.php sadece)

========================================================= ================================================== =======

Diðer güncellemeleri burdan bulabilirsiniz
http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=15186.0

4
Mods & Plugins (Requests & Discussions) / [mod] Paypal Donation
« on: April 18, 2009, 05:27:02 AM »
Hi all.
It's my secondary mod, please excuse my English...
The package includes paypal.png

paypal.png copy to yourtemplates/images/paypal.png
.
EURO or USD select  :mrgreen:


open your templates
home,details,categories vs vs...

Code: [Select]
<table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 146px">
<tr>
<div width=100% align="center">
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_blank">
<input type="image" src="{template_url}/images/paypal.png" border="0" name="submit" alt="Donate my site">
<input type="hidden" name="cmd" value="_donations">
<!-- your paypal mail adress-->
<input type="hidden" name="business" value="yourpaypalmail@domain.com">
<input type="hidden" name="item_name" value="to donate">
<input type="hidden" name="item_number" value="to donate">
<input type="hidden" name="no_shipping" value="0">
<!-- web site adress two line -->
<input type="hidden" name="return" value="http://yourdomain.com">
<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://yourdomain.com">
<input type="hidden" name="tax" value="0">
<input type="hidden" name="lc" value="CH">
<input type="hidden" name="bn" value="PP-DonationsBF">
<br />
<select name="amount"><option selected="selected">1</option>
<option>2</option>
<option>5</option>
<option>10</option>
<option>20</option>
<option>50</option>
<option>100</option>
<option>1000</option>
<option>10000</option>
</select>
<select name="currency_code"><option selected="selected">EUR</option>
<option>USD</option>
</select>
</form>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>

Change:
Code: [Select]
<input type="hidden" name="business" value="yourpaypalmail@domain.com">
<input type="hidden" name="return" value="http://yourdomain.com">
<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://yourdomain.com">
5
Mesut arkadaþýmýzýn isteði üzerine yazdýgýmýz bir kodtur.
kullandýgýnýz temanýn içindeki header.html de kodlarý þöyle düzenlerseniz
Bulun
Quote
document.oncontextmenu = new Function("alert('© Copyright by {site_name}');return false");
ve aþaðýdaki kodla deðiþtirin.
Code: [Select]
{ifnot lang_loggedin_msg} document.oncontextmenu = new Function("alert('© Copyright by {site_name}');return false"); {endifnot lang_loggedin_msg}
Not:Bu kodla üye olmayanlar sað týkladýgýn sað tuþ yasagý ile karþýlaþýrken üye olanlar bu yasakla karþýlaþmadan sað tuþu kullanabileceklerdir.6
Hi all.
It's my first mod, please excuse my English.
Advertisement codes are displayed before the image is loaded which we add.
We can skip the advertisement without waiting.
Display time of advertisement can be adjusted.
The package includes "loading images".


Open includes/page_header.php

find :
Code: [Select]
  "charset" => $lang['charset'], add after
Code: [Select]
  "advertby" => $lang['advertby'],
  "byadvert" => $lang['byadvert'],
save and exit.

Open lang/english/main.php
find :
Code: [Select]
?> add before
Code: [Select]
$lang['byadvert'] = "Skip Advert";
$lang['advertby'] = "image loading.Please wait..";


now...

Open templates/yourtemplate/details.html
find :
Code: [Select]
{image}replace

Code: [Select]
<script>
window.setTimeout("document.getElementById('adverts').style.display = 'none';document.getElementById('himself').style.display = '';",5000);
</script>

<div id="adverts">
<div align="right"><font face="Arial" style="font-size: 10pt; font-weight: 700"><a href="#" onclick="document.getElementById('adverts').style.display = 'none';document.getElementById('himself').style.display = '';">
    {byadvert}</font></div>
<center>
<font face="Arial" style="font-size: 9pt; ">{advertby}</font><font face="Arial" style="font-size: 9pt; font-weight: 700"><br>
</font><img border="0" src="{template_url}/images/load.gif"><br>
YOUR ADVERT CODE.

</div>

<div id="himself" style="display:none";>

{image}

</div> 
 
note: using google adsense is forbidden. please use codes of other advertising companies.

[EDIT by V@no]
moved "find:" out of the code block.

7
Turkish / Türkçe / 4images iþleriniz
« on: March 06, 2009, 08:49:12 PM »
Arkadaþlar 4images resim sitesi olupda sitesini satmayý düþünen,sitesini devretmeyi düþünen yada resim ekletmek için editör arayan arkadaþlarýn iþlerini yapýyoruz.
pm ile bana ulaþýrsanýz bu tarz iþlerinizi yapabiliriz.
Alým satým
takas
resim ekleme
backlink çalýþmasý
pr linkleme
seo çalýþmalarý
özel tema yapýmý gibi...


4images resim botu v1 þuan hazýr ve satýþa sunulmuþtur.Düþünenler olursa ayrýntýlý bilgi verilebilir.
Çalýþma prensipi: Arattýðýnýz kelimedeki resimleri
 google images den ( görüntülü arama ) yapmýþsýnýz gibi bulur.
sunucunuza kaydeder.
Resmin adýný arattýðýnýz öðe olarak deðiþtirir örnegin: araba resimleri arattýysanýz araba_resimleri.jpg yapar
resmin üstüne sitenizin adýný yazar...

8
Turkish / Türkçe / 4images Seo ve google için ufak bi ayar
« on: February 25, 2009, 08:46:54 AM »
Arkadaþlar google hiç bir zaman bir yetkilisini gönderipde ( adsense ödeme yapmadan önce bakýyor o hariç ) git bak bakalým þu siteye konularýný indexle demez.
Bunlarý google 'ýn botlarý yapmaktadýr.
Bizde googlebotlara göre oynamamýz gerekir yani kurallarý googlebot koyar.

þimdi gelelim konumuza
templates/seninteman/category_bit.html açýp aþaðýdaki þekilde düzenliyoruz.
  <a href="{cat_url}" title="{cat_name} resmi,{cat_name} resimleri,{cat_name} wallpaper,{cat_name} görüntüleri" class="maincat">{cat_name}</a>
yaparak deðiþtirip sitenizi güncelleyin.
Kategorilerinizin üstüne mouse ile geldiðinde
kategori ismi araba ise mouse ile üzerine geldiðiniz kategoride

"araba resmi,araba resimleri,araba wallpaper,araba görüntüleri" þeklinde bi görüntü olacaktýr.buda tabiki google bot için sitenizi indexlerken büyük kolaylýk.

www.resimli.net
www.butunarabaresimleri.net
farklarý görebilirsiniz.


9
Turkish / Türkçe / 4images dil dosyasýna yeni yazý ekleme
« on: February 21, 2009, 05:06:21 PM »
includes/page_header.php dosyasýný açýyoruz.
Quote
// Replace Globals in $lang
$lang = $site_template->parse_array($lang);

$site_template->register_vars(array(
buluyoruz ve arkasýna

Code: [Select]
  "lang_4images_gen" => $lang['4images_gen'],
lang/turkce/main.php dosyasýný açýyoruz.
Code: [Select]
$lang['4images_gen'] = "4images Türkiye Destek Sitesi"; yazýyoruz ve kaydediyoruz.Herhangi bi yere yazabilirsiniz ?> tagýndan önce tabiki.bu tag <? ile baþlar ?> ile biter.

Eklememizi yaptýktan sonra sitemizde kullanmak istediðimiz yere
Code: [Select]
{lang_4images_gen}
yazýyoruz.Ýþlemimiz tamamlanmþtýr.

10
Turkish / Türkçe / exif info bilgilerini türkçeleþtirmek
« on: February 12, 2009, 06:14:08 PM »
includes/functions.php de bu kodlarý bulup degiþtirebilirsiniz.
  $exif_match = array();
  $exif_match['Make'] = "make";
  $exif_match['Model'] = "model";
  $exif_match['DateTimeOriginal'] = "datetime";
  $exif_match['ISOSpeedRatings'] = "isospeed";
  $exif_match['ExposureTime'] = "exposure";
  $exif_match['FNumber'] = "aperture";
  $exif_match['FocalLength'] = "focallen";

11
Installation, Update & Configuration / syntax error
« on: October 26, 2008, 06:18:21 PM »
syntax error, unexpected T_LNUMBER, expecting '&' or T_VARIABLE in /home/baskhac/public_html/includes/upload.php on line 82

what the problem?

12
Turkish / Türkçe / 4images copyright yazýsýnýn kaldýrýlmasý...
« on: September 23, 2008, 06:04:51 PM »
Arkadaþlar 4images scripti bildiðiniz üzere ücretsiz bir script.Yapýmcýlar,forum yöneticileri,moderatörler,burda yardým etmeye çalýþan bizler sizden hiç bir þekilde ve hiçbir ad altýnda para almýyoruz. kazanmýyoruz!. 4images scriptinin copyright'ýný kaldýrarak yukarda saydýðým site kurucularýna yöneticilerine script yapýmcýlarýna zarar vermektesiniz.
Aslýnda kendi kendinize zarar vermektesiniz.Nasýlki ;
emeðine saygý göstermediðiniz kiþi destek vermeyi keserse,yapýmcý yeni sürümler yaparsa yine sizler ve bizler kaybedeceðiz.
Bunu unutmayalým ve kaldýrdýðýmýz copyright yazýlarýný ekleyelim.
Ayrýca sanmayýnki copyright yazýlarýný kaldýrdýgýnýzda sitenizin 4images oldugunu bilinmeyecegini düþünmeyin.
Nicky þuan sitelerinizi kontrol etmekte önce host firmanýzla sonra mahkemelerle sizlere ulaþacak.
Bizden duyurmamýzý istedi.Lütfen bu konuya dikkat ediniz.

13
Mods & Plugins (Requests & Discussions) / rate after?
« on: September 14, 2008, 09:56:01 PM »
i need some help about a subject
i have an idea and before i start doing that,i have to do something else,i have to change something about voting picture,
i want to change the pictures after voting,like the next picture or some other picture,
how can i do that?

14
Modifikasyonlar / [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« on: September 02, 2008, 12:33:41 PM »

Yaklaþýk 4 saattir bu mod ve yazýyý yazmaya ugraþýyorum.
Bi teþekkürü hak etmiþimdir umarým.
Nedir bu Seo?
Ýngilizce açýlýmý �Search engine optimization� olan seo�nun Türkçe karþýlýðý �Arama motorlarý optimizasyonu� dur. Seo�ya bu kadar önem verilmesinin temel nedeni ise basit; internet sitelerine giriþ yapan ziyaretçilerin %94�ü arama motorlarýndan giriþ yapmaktadýr. Bu %94 �ünün %68�ini ise Google ziyaretçileri oluþturuyor. Artýk internet kullanýcýlarý herhangi bir doküman,malzeme vs. ararken ilk yaptýklarý iþ arama motorlarýna girmek oluyor.Bu yüzden Seo Danýþmaný da kaçýnýlmaz oluyor.Seo�nun amacý nedir?
Ýnternet sektörü ayrý bir endüstri oluþturmuþ bulunuyor. 1990�larda baþlayan bu sektör, 2000�den sonra durdurulamaz bir hýzla geliþmeye baþladý.Bunun sonucunda þirketler de satýþlarýný arttýrmak için internet sektörünün iyi bir pazar olduðunun farkýndalar. Satýþ yapmak istediði kelimelerde arama motorlarýnda üst sýralarda yer almalarý sonucu günlük ziyaretçi oranlarýnda ki artýþlar satýþlara yansýmaktadýr.

Bu kýsacýk bilgiden sonra MOD'umuza geçelim.
Öncelikle sunucunuzun windows olmaMAsý yada gerekli eklentilerinin kurulu olmasý gerekmektedir.Bunu host firmanýzdan ögrenebilir,zaten satýn alýrken ihtiyaçlarýnýz dogrultusunda host alabilirsiniz.

2 Dosya ile iþlem yapýyoruz.

öncelikle
includes/session.php
eðer bu dosyada daha önceki eklediginiz modlarda bir degiþiklik yapmadýysanýz ekteki dosyayý indirip includes dizinine atmanýz ve eksiyle degiþtirmeniz yetecektir.
indirdiginiz dosyadan cýkan
.htaccess dosyasýný ise ana dizine atmanýz gerekmektedir.
Unutmayýn sadece linux sunucularda ve eklentileri kurulmuþ windows sunucularda çalýþýr.
tek yapmamýz gereken bu kadar.

Düzeltilen Hatalar:

þ,ý,ç,ö,ð,ü türkçe karakterli kategorilerin optimizasyonu,
Hýzlý atlama geçiþ yapmada cat.html sunucu bulunamýyor hatasý giderildi.
kategori.htm e yönlendirildi.
categories.php yerine /kategori
details.php yerine /resim
postcards.php yerine /e-kart
lightbox.php yerine /favoriler
search.php yerine /arama kullanýlmýþtýr
.


örnek olarak:

http://resimli.net/categories.php?cat_id=2 olan link deneme adlý kategori
yeni þekliyle
http://resimli.net/kategori-deneme-2.htm
þekline dönüþmüþtür.

http://resimli.net/lightbox.php þeklinde olan lightbox
yeni þekliyle
http://resim.net/favoriler.htm olmuþtur.

http://resimli.net/search.php e
http://resimli.net/arama.htm

http://resimli.net/postcards.php?image_id=1 olan ekart gönderme linki
http://resimli.net/e-kart.img1.htm þekline

http://resimli.net/details.php?image_id=1 þeklinde olan resim ayrýntýlarý
http://resimli.net/resim-turkiye-3-seo-test-resimi-1.htm
details.php yerine resim
ardýndan kategori ve kategori numarasý ( data klasorunun içindekiyle ayný )
ve resim ismi þeklinde dönüþmüþtür.

15
Chit Chat / TURKEY vs GERMANY football match score?
« on: June 25, 2008, 02:09:04 PM »
in night football match euro 2008 semi finals..

score to guess?

Pages: [1] 2