Author Topic: ÚÑÖ ÇáãÒíÏ ãä ÇáÕæÑ ÇáÚÔæÇÆíÉ Ýí ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ  (Read 4451 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline waseemw

  • Pre-Newbie
  • Posts: 1
    • View Profile
ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
ÇáÐí ÇÑíÏå . åæ ÚÑÖ ÇáÚÔæÇÆíÇÊ Úáì ÇÑÈÚ ÕæÑ , ÈÏáÇð ãä ÕæÑÉ æÇÍÏå


xxx: xxx: mostakela. net/pic/


ÈÇáÅäÊÙÇÑOffline Öì ÇáÚÑÈ

  • Pre-Newbie
  • Posts: 5
    • View Profile
ãä ãÌáÏ includes ÇÝÊÍ ãáÝ page_header.php
ÞÈá ÇáÓØÑ ÇáÃÎíÑ ÍíË
 
?>

ÃÖÝ ÇáßæÏ ÇáÊÇáí
Code: [Select]
//------------------------------------
//------- Random Images --------------
//------------------------------------


$imgtable_width = ceil(intval($config['image_table_width']) / $config['image_cells']);
if ((substr($config['image_table_width'], -1)) == "%") {
  $imgtable_width .= "%";
}

$additional_sql = "";
if (!empty($additional_image_fields)) {
  foreach ($additional_image_fields as $key => $val) {
    $additional_sql .= ", i.".$key;
  }
}
$sql = "SELECT i.image_id, i.cat_id, i.user_id, i.image_name, i.image_description, i.image_keywords, i.image_date, i.image_active, i.image_media_file, i.image_thumb_file, i.image_download_url, i.image_allow_comments, i.image_comments, i.image_downloads, i.image_votes, i.image_rating, i.image_hits".$additional_sql.", c.cat_name".get_user_table_field(", u.", "user_name")."
        FROM (".IMAGES_TABLE." i,  ".CATEGORIES_TABLE." c)
        LEFT JOIN ".USERS_TABLE." u ON (".get_user_table_field("u.", "user_id")." = i.user_id)
        WHERE i.image_active = 1 AND c.cat_id = i.cat_id AND i.cat_id IN (".get_auth_cat_sql("auth_viewcat").")
        ORDER BY RAND()
        LIMIT 6";
// end new
$result = $site_db->query($sql);
$num_rows = $site_db->get_numrows($result);

if (!$num_rows)  {
  $random_images = "<table width=\"".$config['image_table_width']."\" border=\"0\" cellpadding=\"".$config['image_table_cellpadding']."\" cellspacing=\"".$config['image_table_cellspacing']."\"><tr><td>";
//  $random_images .= $lang['no_new_images'];
  $random_images .= "</td></tr></table>";
}
else  {
  $random_images = "<table width=\"".$config['image_table_width']."\" border=\"0\" cellpadding=\"".$config['image_table_cellpadding']."\" cellspacing=\"".$config['image_table_cellspacing']."\">";
  $count = 0;
  $bgcounter = 0;
  $image_backup = $site_template->val_cache['image'];
  while ($image_row = $site_db->fetch_array($result)){
    if ($count == 0) {
      $row_bg_number = ($bgcounter++ % 2 == 0) ? 1 : 2;
      $random_images .= "<tr>\n";
    }
    $random_images .= "<td width=\"".$imgtable_width."\" valign=\"top\">\n";

    show_image($image_row);
    $random_images .= $site_template->parse_template("thumbnail_bit");
    $random_images .= "\n</td>\n";
    $count++;
    if ($count == 6) {
      $random_images .= "</tr>\n";
      $count = 0;
    }
  } // end while
  $site_template->val_cache['image'] = $image_backup;
  unset($image_backup);

  if ($count > 0)  {
    $leftover = ($config['image_cells'] - $count);
    if ($leftover >= 1) {
      for ($f = 0; $f < $leftover; $f++) {
        $random_images .= "<td width=\"".$imgtable_width."\">\n&nbsp;\n</td>\n";
      }
      $random_images .= "</tr>\n";
    }
  }
  $random_images .= "</table>\n";
} // end else


$site_template->register_vars("random_images", $random_images);
unset($random_images);

//----- End Random Images--------- 

ÇÝÊÍ ãáÝ details ãä ãÌáÏ templates ÍíË ÇáÊãáÈÊ ÇáÅÝÊÑÇÖí æÇÖÝ
æããßä ãáÝ Çáåæã
Çæ ÇáåíÏÑ ÍíËæÇ íÒåÑ Ýì ÌãíÚ ÇáÇÓßÑÈÊ

Code: [Select]
{random_images}
íãßä Çä ÊÑÇ ãíËá åäÇ
http://www.diarab.com/games

 

Post your comments here