Author Topic: ãÔßáÉ Ýí ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑ  (Read 5085 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline alalimi

  • Pre-Newbie
  • Posts: 2
    • View Profile
ãÔßáÉ Ýí ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑ
« on: December 30, 2009, 04:55:43 PM »
ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå

ÇäÇ Êæäí ãäÒá ÇáÓßÑÈÊ ÚäÏí Úáì ÇáãæÞÚ æßá Ôí ÊãÇã ÇáÊãÇã ÈÓ ãÔßáÉ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑ ãÚ Ãäí ãÚØí ÇáÊÑÇÎíÕ 777 ááãÌáÏÇÊ ÇáãØáæÈÉ ÈÓ ãÏÑí æÔ ÇáãÔßáÉ åÐå ÇáÑÓÇáÉ Çáí ÊÙåÑ ãÚÇí

Code: [Select]
ÇäÔÇÁ ÇáãÕÛÑÇÊ á : ÔÑÇÈ ÈäÇÊí ÞÕíÑ (3.jpg) ....   
Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 563 is not allowed to access /home/baghfarc/public_html/data/thumbnails/5 owned by uid 99 in /home/baghfarc/public_html/includes/image_utils.php on line 93

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Invalid filename in /home/baghfarc/public_html/includes/image_utils.php on line 93

   ÎØÃ Ýí ÇäÔÇÁ ÇáãÕÛÑÇÊ!

Rembrandt

  • Guest
Re: ãÔßáÉ Ýí ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑ
« Reply #1 on: December 30, 2009, 05:01:44 PM »

Offline alalimi

  • Pre-Newbie
  • Posts: 2
    • View Profile
Re: ãÔßáÉ Ýí ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑ
« Reply #2 on: December 30, 2009, 05:09:13 PM »
ÇáãÔßáÉ ßáå ÅäÌáíÒí æÇäÇ ÝåãÊ ÈÚÖ ØÑÞ æÈÚÖ ØÑÞ ãÇÝåãÊåÇ

 

Post your comments here