Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - DilnüvaZ

Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 32
91
Turkish / Türkçe / Kurban bayramýnýz mübarek olsun
« on: December 07, 2008, 06:35:01 PM »

   

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramý diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

92
home.html categories.html details.html gibi sayfalarda
Code: [Select]
{random_image} bir tanedir. 4 defa yaparsanýz dileðiniz gerçekleþir. ancak sayfa düzeni için dreamviewer da yaparsanýz daha güzel olacaktýr... 

93
Arkadaþlar tüm sayfalara baktým bulamadým sol taraftaki random imaj sayýsýný 4 yapmak istiyorum nerden yapabilirim
deðiþen 4 tane olmasýný mý istiyorsun yoksa alta alta veya yanyana 4 tane rast gele resim mi?

94
Modifikasyonlar / Re: [mod] Youtube,google ve tüm embed kodlu videolar
« on: November 26, 2008, 11:22:12 PM »
iki defa kurmaya çalýþýyorsunuz tamamdýr. iþleme devam edebilirsiniz. geri kalan iþlemleri yaparsanýz hallolur büyük ihtimalle....

95
Turkish / Türkçe / Re: details.html de sol menu nasýl kaldýrýlýr?
« on: November 23, 2008, 09:52:17 PM »
Code: [Select]
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="200" class="row2" valign="top">
                  <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td class="head2" height="20"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="4" height="4" />{lang_registered_user}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td align="center" class="row1">{user_box}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                  </table>
  {if random_image}
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td class="head2" height="20"> <img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="4" height="4" />{lang_random_image}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td align="center" class="row1">
    <br />
                        {random_image}
<br />
                        <br />
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                  </table>
<!-- Left column advertisement start // -->

<h2 class="boxcaption">Tavsiye Siteler</h2>
<div class="box">
<ul>
<li><a href="http://www.resimle.net/" rel="follow" ="_blank">Ana Sayfaya Git</a></li>
<li><a href="http://www.resimlerde.net/" rel="follow" target="_blank">www.resimlerde.net</a></li>
<li><a href="http://www.emolar.net" rel="nofollow" target="_blank">Gençlik Sitesi</a></li>
<li><a href="http://www.evrenselrock.com" rel="nofollow" target="_blank">Rock Sitesi</a></li>
<li><a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a></li>
</ul>

<!-- Left column advertisement end // -->


<p>&nbsp;
<div align="center">
                    <p>&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 240;
google_ad_format = "120x240_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "dae1ba";
google_color_bg = "dae1ba";
google_color_link = "fe0505";
google_color_url = "666666";
google_color_text = "666666";
//--></script>
                    <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>&nbsp;
<p>&nbsp;
<p>&nbsp;


                  {endif random_cat_image} </div></div></td>
                <td width="1" class="bordercolor" valign="top"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" width="1" height="1" alt="" /></td>
                <td width="18" valign="top"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" width="18" height="18" alt="" /></td>
                <td width="100%" valign="top"><br />
                  <b class="title">{image_name}</b>{if image_is_new} <sup class="new">{lang_new}</sup>{endif
                  image_is_new}
                  <hr size="1" color=#fe0505/>

<p>&nbsp;
<div align="center">
                    <p>&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "edf1da";
google_color_bg = "edf1da";
google_color_link = "fe0505";
google_color_url = "666666";
google_color_text = "666666";
//--></script>
                    <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
bu kodlarý kaldýrman yeterli olacaktýr. Eðer tam istediðin gibi olmazsa dreamweaver da düzenleyebilirsin.

96
Turkish / Türkçe / Re: 4images siteniz?
« on: November 23, 2008, 12:40:17 PM »
Arkadaþlar birde benim sitemi ziyart edin bakalým beðenecekmisiniz...

ben resim sitesi olarak deðilde script bulamadýðým için download scripti bgibi kullanarak logo sitesi oluþturdum...

www.logolarimiz.com

editlemede biraz zorlanýyorum ama þu anki gidiþatý ile site fena deðil....
fikir olarak çok güzel. bir çok logoya ulaþmak mümkün. ayrýca logo yapanlara ýþýk tuttuðu da kesin. ancak sitenize biraz daha görsellik katsanýz. ayrýca ana sayfada resim arttýrýmýný falan arttýrsanýz. yaný burda http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=82.0 anlatýlanlarý yaparsanýz anasayfanýzda resim sayýsý daha fazla çýkar ve daha durur. farklý modifelerde yapabilirsiniz.

97
Turkish / Türkçe / Re: seo yardým
« on: November 18, 2008, 12:16:37 PM »
Böyle bir seoya rastlamadým daha.  http://www.siteadi.com/resim1.html  gibi olanlarý var ama bu þekil olana rastlamadým.

98
Modifikasyonlar / Re: [mod] Youtube,google ve tüm embed kodlu videolar
« on: November 08, 2008, 09:28:06 AM »
ellerine saðlýk. yeni anlatýmýn için de teþekkürler...

99
Modifikasyonlar / Re: [mod] Youtube,google ve tüm embed kodlu videolar
« on: November 07, 2008, 12:56:42 PM »
Bu arada youtube u hâlâ farklý sitelere baðlanarak açanlar için bu programý sunuyoruz. program otomotik olarak dns ayarlarýnýzý düzeltiyor. buyrun:
RaR Þifresi:ForumOy.NeT
www.forumoy.net/indir/YouTube.rar

100
Modifikasyonlar / [mod] Youtube,google ve tüm embed kodlu videolar
« on: November 07, 2008, 12:48:00 PM »
4images sitenizde youtube, google veya embed kodunu veren dilediðiniz siteden sitenize video mu yükleyeceksiniz yapmanýz gerekenler çok basit  ::) Buyrun ozaman:

  Yeni dosya:
video_install.php
 Imagen.gif
Thumbail.jpg
deþiþtirilicek dosya:
template/details.html
includes/db_field_definitions.php

1. Öncelikle video_install.php dosyasýný indirip ana dizine atýn : http://www.4homepages.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=13557.0;id=909
 Ardýndan alan çubuðuna  http://yoursite/video_install.php  diye girerek yüklemeyi gerçekleþtirmiþ olun.
 ardýndan video_install.php dosyasýný güvenliðiniz için silin
2:
includes/db_field_definitions.php de   
Code: [Select]
?>
öncesine bu kodu ekleyin :
Code: [Select]
$additional_image_fields['google_id'] = array($lang['google_video'], "text", 0);
$additional_image_fields['youtube_id'] = array($lang['youtube_video'], "text", 0);

3: temanýzda detail.html 'de
Code: [Select]
{image}önüne:
Code: [Select]
{if google_id}
{google_id}
{endif google_id}

{if youtube_id}
<object width="476" height="392"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/{youtube_id}"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/{youtube_id}" type="application/x-shockwave-flash" width="476" height="392" ></embed></object>
{endif youtube_id}
ekleyelim

4:4:lang/turkce/main.php yi açýp
en sondan bir önceki satýra bu kodu ekleyelim :
Code: [Select]
$lang['google_video']="Embed Kodu";
$lang ['youtube_video']="YouTube ID";


Artýk Admin panelinden video eklerken Google ID yazýlan yerde Embed Kodu Yazacak ve buraya videonun embed kodunu yazacaksýn. örnek vermek gerekirse yahoo.video.com herhangi bir videosunu açtýðýnda hemen altýnda embed kodunu verir onu ekliyceksiniz.
 Ayrýca yine bundan hariç yapmanýz gereken birþey var.Hostunuzun paneline giriyorsunuz.Phpmyadminden database inize baðlanýyorsunuz. 4images_images tablosuna týklýyorsunuz saðda listenen tablolarda altta google ýd vardýr. Onun yanýnda editlemek için bir buton vardýr kalem iþareti olur genelde oraya týklýyorsunuz.Alltaki yazdýðým gibi deðiþtiriyorsunuz
Alan: google_id  türü: TEXT Uzunluk deðer:boþ býrak karþýlaþtýrma:deðiþtirme öznitelikler:boþ  Boþ:notnull  varsayýlan,extra,yorumlar boþ kalýyor.kaydet diyorsunuz.Burda Amacýmýz bu tabloya harf uzunluk deðeri konmuþ.orjinali 250 karakterdi sanýrým.embed kodlarý uzun olduðu için eklenmiyordu.Bu tabloya eklencek yazýlarýn uzunluk deðerini boþ býrakarak sýnýrsýz yaptýk.Birkaç embed kodu arka arkaya ekleyerek film (videolarý) CD1 CD2 CD3 gibi bölümlerini alt alta ekleyebilirsiniz.

iþlem tamamdýr. artýk resim ekleme yerine giderek google veya youtube videolarýnýzý ekleyebilirsiniz..
Örnek: http://www.nuvanda.net/deneme/details.php?image_id=5
Org: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=13557.

 
video modu yaptýkdan sonra nasýl yüklenir ve tüm detaylý bilgiler için :  http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=94.0
 
Modu yapan jaimecb sadece youtube ve google için hazýrlamýþtýr.Ancak 4images Türkiye adýna geliþtiren dnmtnk bunun tüm embed kodlu videolar için olmasýný saðlamýþtýr. Ýkisine de teþekkür ediyoruz... 

101
Turkish / Türkçe / Re: site kayýk çýkýyor
« on: November 05, 2008, 11:22:10 AM »
temanýza sonradan ekledýðýnýz html kodlardan kaynaklanmýþtýr büyük ihtimalle. sitenizin linkini profilinize ekleyin lütfen.daha fazla yardýmcý olmamýz için þart.

102
Turkish / Türkçe / Re: E-Kart Gitme Sorunu
« on: November 04, 2008, 01:31:12 PM »
admin panelinde genel ayarlarda  SMTP server  kýsmý seçili olduðundan olabilir.Seçili olmamasýný tavsýye ederiz.
eðer seçili deðilse hosttan kaynaklanýyordur.4imagesde yaptýðýnýz modlarýn neler olduðunu bilmediðimizden ancak hosttan kaynaklandýðý kanaatine varabiliriz. ayrýca gönderildi dediðine göre karþý tarafta e-mail kutusunda önemsizler(junk) kýsmýna da bakmayý unutmayýn.

103
merhaba db in 39. satýrýnda hata veriyor ve database ye fazla baðlantý olduðunu söyleyen mesaj ile An unexpected error occured. Please try again later. diyor. kurulumla veya tema ile ilgili deðil yeni gelen 131 resmi onaylayýnca oldu. her zaman demiyor arada diyor ama admin paneli bile gidiyor. sitede sürekli online 60 civarýnda insann oluyor ve bir eðitim sitesi yardýmlarýnýzý bekliyorum.
baýn Chris burda belirtmiþ. sorun hosttan kaynaklanýyor : http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=6853.0

104
Eklentiler / 530 muazzam ikon
« on: October 29, 2008, 10:02:31 AM »

Ýndir: http://rapidshare.com/files/109854487/IC.rar
 rar þifresi thedarkside.com.ar

105
Turkish / Türkçe / Re: Turkce Karakter
« on: October 27, 2008, 09:48:03 PM »
Rica ederim. Gerçekten sorunun çözülmesine sevindim..  :wink:  paylaþmak güzeldir. Bildiklerimizi paylaþalým bilmediklerimizi öðrenelim.

Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 32