Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - DilnüvaZ

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 32
76
Turkish / Türkçe / Re: e-card sorunu
« on: December 23, 2008, 10:24:13 PM »
Rica ederim gerçekten düzelmesine sevindim... kolay gelsin...

77
Turkish / Türkçe / Re: e-card sorunu
« on: December 23, 2008, 11:23:17 AM »
Sitenizde seolu link modunu kullanmýþsýnýz. ancak sanýrým þu iþlemi yapmamýþsýnýz. Sizin galeriniz subdomainde olduðundan Önce bu konuya bakýn ve þu kýsmý uygulayýn:  .htaccess de
Code: [Select]
#RewriteBase /  yerine :
Code: [Select]
RewriteBase /galeri yapmalýsýnýz. Konuyu okuyun daha ýyý anlarsýnýz.

78
Turkish / Türkçe / Re: Sorun
« on: December 22, 2008, 11:25:30 AM »
kardeþ sanýrým o üstteki arama kýsmýnda kategorý seçýn kýsmýný söyluyorsun. O seolu lýnk kullandýðýndan öyle oluyor.Kullandýðýn seolu moddan dolayý o kýsým çalýþmýyor. Bu seolu lýnkleýr kullananan tum arkadaþlarda kullanýlmýyor.

79
 Oðuz data klasörü ile onun alt klasörlerini chmod 777 yap  sorun gider yani :
 
chmod 777 (drwxrwxrwx) : data
chmod 777 (drwxrwxrwx) : data/database
chmod 777 (drwxrwxrwx) : data/media
chmod 777 (drwxrwxrwx) : data/thumbnails
chmod 777 (drwxrwxrwx) : data/tmp_media
chmod 777 (drwxrwxrwx) : data/tmp_thumbnails dosyalar chmod 777 olmalý.

 Ayrýca safemode da off olmalý 

80
Turkish / Türkçe / Re: Link uzantýlarý
« on: December 21, 2008, 02:50:44 PM »
Resim yazýnca ilk sýrada çýkan el aziz sitesi ikinciyi kullanýyor. ama bence birincisi daha iyi. Resimlerin adýnýn yazmasý daha uygun bence Bir çok kiþide birinciyi tercih ediyor. Önemli olan domaýnýn eski olmasý metataglarýn düzgün olmasý. bu ikisinden sonra iki seolu link de iþ yapar

81
Turkish / Türkçe / Re: sitemap sorunu
« on: December 20, 2008, 10:05:22 PM »
Ücretsizdir. Üye olunca download linki açýlacaktýr. :) eskiden kullanýyordum bu temayý. çok güzeldir.

82
Turkish / Türkçe / Re: sitemap sorunu
« on: December 20, 2008, 09:54:16 PM »
Bütün sitemaplerde aynýdýr. Bu modülü yazan arkadaþýn css kodlarýna göre olduðundan görüntüsü öyle.cssden anlýyorsanýz o kodlarla oynarak temanýza uygun yapabilirsiniz ama çok zor bence uðraþmayýn.böylede gayet iyi...
 

83
Turkish / Türkçe / Re: Önemli
« on: December 18, 2008, 07:50:15 AM »
yabancý resim sitesinde görmüþtüm. Forumda biraz araþtýrayým olmazsa 4images adminlerine de soracaðým inþallah.

84
Turkish / Türkçe / Re: Önemli
« on: December 17, 2008, 10:05:48 AM »
4images scriptlerinde deðil de baþka bir yazýlým ile yapýlmýþ bir sitede gördüm böyle bir þey ancak 4images de böyle birþey yapýlmýþmý bir araþtýrýrým..

85
Turkish / Türkçe / Re: Resim yüklerken hata!
« on: December 17, 2008, 09:58:49 AM »
Bu hata sadece data ve alt klasörleri chmod 777 olmayýnca ve safe mode off olmayýnca çýkar. Bir kontrol edin veya hostunuzla konuþun safe mode un off olduðuna emin olun Bu sorunun baþka nedeni yok

86
Turkish / Türkçe / Re: Resim yüklerken hata!
« on: December 17, 2008, 09:31:36 AM »
çýkan hata mesajýný belirtirseniz ona göre yardýmcý olalým...

87
bunu nasýl yapýcaz ki  :?:
sýrf upload olarak kullanýlan scriptler var onlarýn kodlarýndan yola çýkarak yapýlabilir..hastalýðým bi iyileþsin uðraþýcam. siz de bulursanýz biþeyler güzel olur...

88
peki þöyle bir þey yapsak. týpký imageshack gibi belli bir süre sonra resimleri silecek ve bizim hostumuzda barýnacak. bunu 4images e  uyarlasak.bir ara ben bazý kodlarla yapmýþtým. 4images mobil server da yapmýþtým. oyuzden gitti. Hazýr konu açýlmýþken böyle bir þey de gördüyseniz paylaþýrmýþýnýz..

89
ellerinize saðlýk.  imageshackýn hostunda barýndýrýyor. bir nevi uloada vesile olmuþ gibi oluyoruz....

90
Oðuz ozaman bu konuyu okuman lazým: http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=158.0 veya flash rastgele resým yaparsan herbiri farklý 5 resým çýkar super olur...

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 32
Post your comments here