Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - DilnüvaZ

Pages: 1 [2] 3
16
Modifikasyonlar / [MOD]4images slideshow (süper)
« on: June 12, 2008, 11:36:50 AM »
Deðerli 4images resim galerisi mudavimleri sevgili mübtediler sizlerle bir modife daha paylaþmayý murad ettim ve bir çok hatalarýyla boðuþarak da sonunda çözdüm ve sizinle de paylaþmak istedim...Bu modu hazýrlayan deejay_ de teþekkür ediyoruz...
Resim galerinizde her kategori için slide show yaptýrmak istiyosanýz sadece 10 dknýzý alýcak bir iþlem yapalým...
Hazýrsanýz buyrun :
1: dosyayý bu adresden indirelim: http://www.the-deejay.com/downloads/


indirilen dosyada her nekadar nereye ekleneceði belirtilmiþ olsa bile tekrar paylaþayým:

slideshow.php >> ana dizine atalým
install_slideshow.php >> ana dizine atalým
slideshow.sql >> ana dizine atalým
categories_slideshowII.inc >> ana dizine atalým

indirilen dosyada içinde slideshow.js bulunan script klasörünü ana dizine atalým

slideshow_settings.php >> /admin klasörüne
transitions_de.html >> /admin klasörüne
transitions_en.html >> /admin klasörüne
*.gif resimleri >> /admin/images klasorune

admin_slideshowII.inc >> /lang/turkce klasorune
main_slideshowII.inc >> /lang/turkce klasorune
admin_slideshowII.inc >> /lang/turkce klasorune
main_slideshowII.inc >> /lang/turkce klasorune

slideshow.html >> /templates/kendi teman/
2: aþaðýdaki kodlarý

 
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Slideshow changes -------------------------------
//-----------------------------------------------------
function openslideshow(url,window_width,window_height,new_window) {
  if (new_window == 2 || new_window == 1) {
    var width_avail = screen.availWidth-15;
    var height_avail = screen.availHeight-60;
    var width_full = screen.width;
    var height_full = screen.height;

    // Callculate the spaces from left and top to center the new window:
    var left_space = ((width_avail - window_width) > 0) ? parseInt((width_avail - window_width) / 2) : 0;
    var top_space = ((height_avail - window_height) > 0) ? parseInt((height_avail - window_height) / 2) : 0;
    if (new_window == 2) {
      window_width = width_avail;
      window_height = height_avail;
      left_space = 0;
      top_space = 0;
      url += "&maw="+(window_width-97)+"&mah="+(window_height-194)+"&msw="+width_full+"&msh="+height_full;
    } // if complete picture (whole window)

    slideshow_window = window.open(url,"slideshowwindow","resizable=yes,dependent=yes,hotkeys=no,location=no,menubar=no,scrollbars=yes,status=yes,toolbar=no,width="+window_width+",height="+window_height+",left="+left_space+",top="+top_space+"");
  } // if new_window
  else {
    window.location.href=url;
  } // else new_window
} // openslideshow
 

yeni bir editorde  .js yapýp kaydedip anadizindeki /script dosyasýnýn içine atýn..
3:/templates/temanýz/header.html de bu kodu bulalým
Code: [Select]
<link rel="stylesheet" href="{template_url}/style.css" />altýna bunu ekleyin:
Code: [Select]
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="{template_url}/../../scripts/4images.js"></script>

3.1: bu kodu bulup silelim :
Code: [Select]
function opendetailwindow() {
    window.open('','detailwindow','toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=680,height=480');
  }

4: /templates/default/categories.html de bu kodu bulalým :
Code: [Select]
<td align="right" valign="bottom">{upload_button}</td>bunla deðiþelim :
Code: [Select]
<td align="right" valign="bottom">{upload_button}{slideshow_button}</td>5:/admin/index.php de bu kodu bulalým
Code: [Select]
show_nav_option($lang['nav_general_settings'], "settings.php?action=modifysettings");altýna bunu ekleyelim :
Code: [Select]
show_nav_option($lang["nav_slideshow_settings"], "slideshow_settings.php?action=modifysettings");6:/categories.php de bu kodu bulalým:
Code: [Select]
  $upload_button = "<a href=\"".$upload_url."\"><img src=\"".get_gallery_image("upload.gif")."\" border=\"0\" alt=\"\" /></a>";
}
Altýna bu kodu ekleyelim :

Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Slideshow changes -------------------------------
//-----------------------------------------------------
require ("categories_slideshowII.inc");
7:/lang/turkce/admin.php de en sonda <? de once bu kodu ekleylým

Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Slideshow Settings ------------------------------
//-----------------------------------------------------
require("admin_slideshowII.inc");8:/lang/turkce/main.php <? de once bu kodu ekleylým
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Slideshow Settings ------------------------------
//-----------------------------------------------------
require("main_slideshowII.inc");


Not: son olarak arkadaþlar eðer bunlarý yaptýðýnýzda hata verirse ki hem  sistemin 1.7.4de hemde .1.7.6 da denedim hata verdi - çalýþmasý için :

slideshow.php de bu kodu bulalým :
Code: [Select]
."FROM ".IMAGES_TABLE." i,  ".CATEGORIES_TABLE." c "
       ."LEFT JOIN ".USERS_TABLE." u ON (".get_user_table_field("u.", "user_id")." = i.user_id) "
       ."WHERE i.image_active = 1 AND i.cat_id = $cat_id AND c.cat_id = i.cat_id "
       ."ORDER BY i.image_name ASC" ;
bunla deðiþelim :
Code: [Select]
$sql = "SELECT i.image_id, i.cat_id, i.user_id, i.image_name, i.image_description, i.image_keywords, i.image_date, i.image_active, i.image_media_file, i.image_thumb_file, i.image_download_url, i.image_allow_comments, i.image_comments, i.image_downloads, i.image_votes, i.image_rating, i.image_hits".$additional_sql.", c.cat_name".get_user_table_field(", u.", "user_name")."
       FROM (".IMAGES_TABLE." i,  ".CATEGORIES_TABLE." c)
       LEFT JOIN ".USERS_TABLE." u ON (".get_user_table_field("u.", "user_id")." = i.user_id)
       WHERE i.image_active = 1 AND i.cat_id = $cat_id AND c.cat_id = i.cat_id
       ORDER BY i.image_name ASC";
kafanýza takýlanlarý sorabilirsiniz
Dilnüvaz...
Orginal post: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=7257.0thanks lots deejay_  it is very good mod...

Örnek : http://www.nuvanda.net/k-istanbul-fotograflari-133-bogaz-manzaralari-134.htm  girip slideshow butonuna basýn


 

 

17
Eklentiler / [PROGRAM]4images Mobil Server Türkçe
« on: June 11, 2008, 05:04:35 PM »

   4iimages Mobile Server Türkçe Ünlü fransýz programcýlardan Manurom tarafýndan yapýlan bu program Dilnüvaz ve  Resimli tarafýndan Türkçe'ye çevrildi. Lisans iþlemleri tamamlandýkdan sonra sadece Forumoy' da ve Akýn Kardeþýmýn sitesinde yayýnlanabilecektir...

4images scriptini kullanmanýz ve yaptýgýnýz deðiþiklikleri denemek için flash belleginizde taþýyabileceginiz bir programdýr.
Programý kendi bilgisayarýnýzdada çalýþtýrabilirsiniz.
Ýçindekiler 
Apache/2.0.50 (Win32)
MySQL 4.0.20a
PHP Version 4.3.11
phpMyAdmin 2.6.4-pl1
4images 1.7.6

 
Program sistem trayýnda görünmektedir.Programýn ekran görüntüsü...

 
Nasýl Kullanabilirim?
Usb belleginizi bilgisayarýnýza takýp programý çalýþtýrdýgýnýzda otomatik olarak site acýlacaktýr.ve usb belleginizin simgesi 
haline gelecektir.
ben bilgisayarýmda kullanýyorum flash bellek olarak kullanmýyorum..
 
 
Ýlk kez çalýþtýrdýgýnýzda webserver baþlayacak ve kullandýgýnýz exploer penceresinde kurulum ekranýný göreceksiniz.
                   Hesap ayarlarý aþagýdaki gibidir.
                  4images: admin kullanýcý adý: admin
                                                                admin þifresi         : admin
                    MySQL:  user: root
                                                                pass: root
 
Program hakkýnda bilgi için     manurom's 4images templates
Download:Kurulabilir sürüm  Ýngilizcesi  http://www.ami07.info/programs/4images_ms.exe 
Download: Ýngilizcesi :           http://www.ami07.info/programs/4imagesms.zip
Ýndir: Türkçe  Versiyonu:
http://www.forumoy.net/images/4imagesms.zip
Alternatif link:          www.4images.gen.tr adresinden de indirilebilcek ancak þu anda mevcut olmadýðýndan indirme linkini yazamadým..
Orjinal Mesaj:                        [PROGRAM] 4images Mobile Server

Thanks manurom.Ýf you will upload in your website i will write your download link with our...
 i hope you will make a lot of  beautiful  programs for 4images or another...

 


DilnüvaZ

18
Modifikasyonlar / [MOD] Tüm resimleri gösterme
« on: June 09, 2008, 01:19:15 PM »
 Arkadaþlar sitenizde býr týkla tüm resimleri göstermek istiyor musunuz?
Ancak arkadaþlar bu sadece 1.7.3 ve 1.7.4 de çalýþmaktadýr. 1.7.6 in dýðerlerinden farkýný sadece 1. kýsýmda belirttik.
 1: /includes/page_header.php yi açalým: bu kodu bulalaýým
Code: [Select]
"url_new_images" => $site_sess->url(ROOT_PATH."search.php?search_new_images=1"),Hemn altýna bunu ekleyelým
Code: [Select]
"url_all_images" => $site_sess->url(ROOT_PATH."search.php?search_keywords=".str_pad("*", MIN_SEARCH_KEYWORD_LENGTH, "*")),*******************************************
1.7.6 için :

/includes/page_header.php yi açalým: bu kodu bulalaýým
Code: [Select]
"url_new_images" => $site_sess->url(ROOT_PATH."search.php?search_new_images=1"),Hemn altýna bunu ekleyelým
Code: [Select]
"url_all_images" => $site_sess->url(ROOT_PATH."search.php?search_keywords=***".str_pad("*", MIN_SEARCH_KEYWORD_LENGTH, "*")),

**************************************************
1:2 : bu kodu bulalým :
Code: [Select]
"lang_new_images" => $lang['new_images'],Hemen altýna bu kodu ekleyelim :
Code: [Select]
"lang_all_images" => $lang['all_images'],2:/lang/<your_lang>/main.php yi açalým : Bu kodu bulup :
Code: [Select]
$lang['new_images'] = "Yeni Resimler";Hemen altýna bunu ekleyelim :
Code: [Select]
$lang['all_images'] = "Tüm Resimler";
3: Son olarak  /templates/<kendi temanýz>/user_loginform.html  ve user_logininfo.html bu iki dosyada uygun bir yere ki:
  Bu kodun hemen altý bence en uygun yerlerden biri :   
Code: [Select]
<a href="{url_register}">&raquo; {lang_register}</a>Bunu ekleyelim :

Code: [Select]
<a href="{url_all_images}">&raquo;{lang_all_images}</a>


iiþlem tamamdýr...
orjinal post: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=13990.0
sent by : http://www.4homepages.de/forum/index.php?action=profile;u=10670 thanks  mawenzi

 DilnüvaZ


19
Modifikasyonlar / [MOD]Resimlerinize makyaj yapin
« on: May 28, 2008, 10:42:38 AM »
Öncelikle begendiginiz efecti aþagýdaki adreslerden seçerek indiriyorsunuz.
Corner Effect: http://www.netzgesta.de/corner/
Curl Effect: http://www.netzgesta.de/curl/
Edges Effect: http://www.netzgesta.de/edge/
Filmed Effect: http://www.netzgesta.de/filmed/
Glossy Effect: http://www.netzgesta.de/glossy/
Instant Effect: http://www.netzgesta.de/instant/
Reflex Effect: http://www.netzgesta.de/reflex/
Slided Effect: http://www.netzgesta.de/slided/

indirdiginiz  .js dosyasýný kullandýgýnýz template klasorunun ana dizinine atýyosunuz.

1. adým  header.html acýyoruz.
Quote
</head>
aratýyoruz ve önüne
Code: [Select]
<script type="text/javascript" src="{template_url}/BEGENDIGINIZEFECT.js"></script>ekliyoruz.

burda BEGENDIGINIZEFECT.js sizin seçip indirip template klasorune attýgýnýz js dosyasýdýr burasý önemli karýþtýrmayýn.

2.adým   includes/functions.php açýyoruz.
aþagýda ki kodu aratýyoruz ve
Quote
$thumb = "<img src=\"".$file_src."\" border=\"0\"".$width_height." alt=\"".format_text($image_name, 2)."\" />";


bununla
Code: [Select]
$thumb = "<img src=\"".$file_src."\" class=\"BEGENDIGINIZCLASS\" border=\"0\"".$width_height." alt=\"".format_text($image_name, 2)."\" />";
aþagýda ki kodu aratýyoruz ve
Quote
$thumb = "<img src=\"".$file_src."\" border=\"".$config['image_border']."\"".$width_height." alt=\"".format_text($image_name, 2)."\" />";

Code: [Select]
$thumb = "<img src=\"".$file_src."\" class=\"BEGENDIGINIZCLASS\" border=\"".$config['image_border']."\"".$width_height." alt=\"".format_text($image_name, 2)."\" />";bu kod ile degiþtiriyoruz...

burda BEGENDIGINIZCLASS yazan yeri þöyle anlatayým.

Öncelikle begendiginiz efecti aþagýdaki adreslerden seçerek indiriyorsunuz.
burda BEGENDIGINIZCLASS yazan yeri þöyle anlatayým.Begendiginiz efectin sayfasýndaki
Using It yazar gireceginiz sayfalarda ordan hangi class larý kullanabileceginizi ögrenebilirsiniz.ögrendiginiz bu class larý 2.adým daki  BEGENDIGINIZCLASS yere yazýyorsunuz.
Corner Effect: http://www.netzgesta.de/corner/
Curl Effect: http://www.netzgesta.de/curl/
Edges Effect: http://www.netzgesta.de/edge/
Filmed Effect: http://www.netzgesta.de/filmed/
Glossy Effect: http://www.netzgesta.de/glossy/
Instant Effect: http://www.netzgesta.de/instant/
Reflex Effect: http://www.netzgesta.de/reflex/
Slided Effect: http://www.netzgesta.de/slided/


Örnekler:  eklediginiz imajlar ve thumbnailer normalde düz duruyorken bu eklenti sayesinde aþagýdakiler gibi görünmektedir.
  • instant eklentisi     
  • bewel  eklentisi     
  • curl  eklentisi         
  • edge  eklentisi       
  • corner  eklentisi     
  • reflex eklentisi       
  • glossy eklentisi       
  • filmed eklentisi       
  • slided  eklentisi     


original post: manurom
original link  :  http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=20506.msg117064#msg117064
Lisans dosyasý : http://www.4homepages.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=20506.0;attach=3396


biraz karþýk oldu ama takildiginiz yerleri sorarsanýz birlikte güzel þeyler yapabiliriz.
bu güzel modu hazırlayan  Manuroma baş da olmak üzer  konuyu bizim  için tercüme eden  Resimliye de teşekkür ediyoruz

20
Modifikasyonlar / [MOD]Son giris yapan uyeler
« on: May 28, 2008, 10:04:58 AM »
original post : http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=5911
Mod creator: Cr@zy Sash


2 dosya editliyoruz.ve 1 yeni dosya oluþturucaz.

1.Adým :
includes/page_header.php  dosyasýný acýyoruz

aratýyoruýz
Quote
  ?>
ve önüne
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Son ÜYELER--------------------------------
//-----------------------------------------------------
$last_action_user_list = "";
$sql = "SELECT user_name, user_id, user_lastaction FROM ".USERS_TABLE."
                 WHERE user_level >= '".GUEST."'
                    ORDER BY user_lastaction DESC
                 LIMIT 5";
    $result = $site_db->query($sql);

    while ($row = $site_db->fetch_array($result)) {
    $last_action_user_list .= "<a href =\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=showprofile&user_id=".$row['user_id'])."\"><b>".$row['user_name']."</b></a><br ><span class=\"smalltext\">".format_date($config['date_format']." ".$config['time_format'], $row['user_lastaction'])."</span><br >";
    }

$site_template->register_vars(array(
  "lang_user_last_action" => $lang['lang_user_last_action'],   
  "user_last_action_list" => $last_action_user_list
));
$site_template->register_vars("user_last_action_box", $site_template->parse_template("user_last_action_box"));
  unset($user_last_action_box);
  unset($last_action_user_list);
ekliyoruz.
Burda dikkat etmemiz gereken bir nokta var. LIMIT 5 yazan yerde kaç tane göstermek istiyorsak o rakamý yazýyoruz.


2.Adým
user_last_action_box.html adlý yeni bi template oluþturuyoruz. ve template klasorune atýyoruz.
template'in içerigi
Code: [Select]
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
  <tr>
    <td class="head1">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
        <tr>
          <td valign="top" class="head1">{lang_user_last_action}</td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top" class="row2">{user_last_action_list}</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

olsun.


3.Adým
lang/turkish/main.php yi açýyoruz ve
Quote
?>
öncesine

Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Son aktif üyeler---------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['lang_user_last_action'] = "Son Giriþ yapanlar";


ekliyoruz ve kaydediyoruz.
Sonra göstermek istedigimiz yerde
{user_last_action_box} ekliyoruz.
Örnek:


Resimli arkadaşımıza konu için teşekkür ediyyoruz

21
Temalar / 4images tema
« on: May 23, 2008, 10:50:26 AM »
4images siteniz için temamı arıyorsunuz  buyrun size  6 adet super 4images tema

buyrun: http://testgallery.art4heart.info/cat2.htm

22
Görsel / [GÖRSEL]Kategori oluşturma ve düzenleme
« on: May 22, 2008, 11:50:11 AM »
4images Resim galerisi yeni kullanıcıları kategoriler düzenlerken isim sıralaması gibi konularda sıkıntı çekınce bizde onlar için ders hazırladık... Aslında bir çok kışı tarafından basit olduğu bilinse de yeni kullanıcıları bundan dolayı yadırmamız gerekir...
Her şeyin bir acemilik dönemi vardır
Buyrun görsel dersimizi seyredin

www.nuvanda.net/r-4images-gorsel-dersleri-139-kategori-olusturma-1498.htm

23
Görsel / [GÖRSEL]Admin klasörü şifreleme
« on: May 21, 2008, 09:48:32 PM »
Arkadaşlar sitelerinizin güvenliğine katkıda bulunmak için admin klasörünüzü şifreleyebiliriz. Bunun nasıl yapıldığını ise buyrun size görsel olarak anlattım :) en subdomainde bulunan bır admin dosyası için yaptım siz normal sitenizdeki için yapabilirsiniz. Aklınıza taklılan olursa seyredin..

 Buyrun seyredin : www.nuvanda.net/r-4images-gorsel-dersleri-139-admin-klasoru-sifreleme-1496.htm

24
Kontrol panelinizden (cPanel) MySQL e gidin:

açılan sayfadan phpMyAdmin sayfasına gidin:

DataBase bölümünden 4images veritabanınızı seçin:
4images_users bölümüne tıklayın:
aşılan sayfadan Admin adınızın yanındakı kalem simgesine tıklayın:
Karşınıza çıkan şifre bölümünde :

827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b yazın ve “Go” butonuna tıklayın:
şimdi sizin şifreniz 12345 dir. Admin paneline giriş yapıp ve sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz

Görsel olarak izlemek için tıklayalım

http://www.nuvanda.net/r-4images-gorsel-dersleri-139-admin-sifresi-kaybedenlere-1352.htm
DilnüvaZ

25
Görsel / [GÖRSEL]4images 1.7.6 kurulumu
« on: May 14, 2008, 11:29:01 PM »
S.a arkadaşlar bir görsel çalışmamız daha  :wink:
 4images 1.7.6 yı kullanacak olan arkadaşlara nasıl kurulduğunu bir de görsel olarak anlatalım dedik.Tüm ayrıntıları ile anlatmaya çalıştım
kolay gelsin DilnüvaZ  8)
http://www.nuvanda.net/r-4images-gorsel-dersleri-139-4images-kurulumu-gorsel-1351.htm

26
Görsel / [GÖRSEL]Yeni kullanıcıları için resim yükleme
« on: May 14, 2008, 03:44:48 PM »
Arkadaşlar artık anlatacağımız konuları mümkün mertebe görsel olarak da ele almayı düşünüyoruz oyuzden şimdilik hem deneme olsun hem de yeni kullancılar için ders konusu olsun diye ilk görsel dersimizi paylaşıyoruz buyrun :
http://www.nuvanda.net/r-4images-gorsel-dersleri-139-4images-resim-yukleme-anlatim-1320.htm


Arkadaşlar  foruma ekleyi denedim ancak sanırım mumkun değil bundan dolayı  lınk vermek zorunda kaldım

27
4images Forum & Community sitesi yönetimi forumda daha huzurlu daha faydalı bir paylaşım için bir takım kurallar koymuştur :
1: Forumda hakaret, küfür  olmadığı müddetce  kim olursa olsun herkesin fikrine saygı duyalım .

2: Dil , din , irk ayrımcılığı  yapilamaz.

3: Hiç bir üyeye küfür edilemez

4:Mümkün mertebe Alinti Yaptiysaniz velev ingilizce bir konuyu tercüme dahi olsa  konunun  kİme aİt olduğunu altına orjinal mesajın linkini ve gönderenin adını belirtelim.Daha önce belirtmediysek ütfen mesajlarımızı yeniden düzenleyelim...

5: Konu açmadan önce muhakkak arama yapmalı ve açacağınız konu yoksa açmalısınız. Konu tekrarı yapılırsa konu silinecektir.

6: Konunuz 4images galeri sistemini modife için ise mutlaka konunun başına [MOD] yazalım.

7: Anlık sorular için konu açmak yerine güncel sorular kısmında soralım

8: Tüm bu kurallara riayet eden üyelerimize teşekkür eder, uymayanların ise  bundan sonra daha gayretli olmalarını temenni ederiz....

         4images Forum & Community

28
Modifikasyonlar / [MOD]Resimlerinizin hitini öğrenin
« on: May 01, 2008, 08:51:05 AM »
Arkadaşlar admin panelınde resimlerinizin hepsının ayrı ayrı hıtını gormek ıstıyorsanız çok kolay :)
yeni bir text dosya çalıştırıcıda orneğın edıt plus gıbı de  image_visits.php dıye bır dosya yap içine şu kodları koy :
Code: [Select]
<?php // PLUGIN_TITLE: Image visits
/**************************************************************************
 *                                                                        *
 *    4images - A Web Based Image Gallery Management System               *
 *    ----------------------------------------------------------------    *
 *                                                                        *
 *             File: image_visits.php                                     *
 *        Copyright: (C) 2002 Jan Sorgalla                                *
 *            Email: jan@4homepages.de                                    *
 *              Web: http://www.4homepages.de                             *
 *    Scriptversion: 1.7.4                                                *
 *                                                                        *
 *    Never released without support from: Nicky (http://www.nicky.net)   *
 *                                                                        *
 **************************************************************************
 *                                                                        *
 *    Dieses Script ist KEINE Freeware. Bitte lesen Sie die Lizenz-       *
 *    bedingungen (Lizenz.txt) fweitere Informationen.                 *
 *    ---------------------------------------------------------------     *
 *    This script is NOT freeware! Please read the Copyright Notice       *
 *    (Licence.txt) for further information.                              *
 *                                                                        *
 *************************************************************************/

$nozip 1;
define('IN_CP'1);
define('ROOT_PATH'"./../../");
require(
ROOT_PATH.'admin/admin_global.php');

show_admin_header();

if (
$action == "") {
    
$action "show_image_visits";
}

if (
$action == "show_image_visits") {
    
    
$additional_sql "";    
    if (isset(
$additional_image_fields) && is_array($additional_image_fields) && !empty($additional_image_fields)) {
        foreach (
$additional_image_fields as $key => $val) {
            
$additional_sql .= ", " $key;            
        }
    }
    
    
$sql "
    
    SELECT image_id, image_name, image_date, image_hits" 
$additional_sql "
    FROM " 
IMAGES_TABLE "
    WHERE image_active = 1 AND (cat_id NOT IN ("
.get_auth_cat_sql("auth_viewimage""NOTIN").", ".get_auth_cat_sql("auth_viewcat""NOTIN")."))
    ORDER BY image_date, image_hits DESC
    
    "
;
    
    
$result $site_db->query($sql);
    
$num_rows $site_db->get_numrows($result);
    
?>

    <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="100%">
    <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="100%" align="center" class="tableheader" /><?php echo $lang['image_hits_stats']; ?></td>
    </tr>
    </table>
    <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">   
    </table>   
    <?php    
    
if (isset($num_rows) && $num_rows <= 0) {
        
?>

        <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tablebottom" />   
        <tr>   
        <td width="100%" align="center" class="tablerow" /><br /><?php echo $lang['image_hits_no_content']; ?></td>
        </tr>
        </table>
        <?php          
    
} elseif (isset($num_rows) && $num_rows 0) {
        
        
$sql1 "SELECT COUNT(image_id) AS total_hits FROM " IMAGES_TABLE " WHERE image_active = 1 AND (cat_id NOT IN (".get_auth_cat_sql("auth_viewimage""NOTIN").", ".get_auth_cat_sql("auth_viewcat""NOTIN")."))";
        
$row $site_db->query_firstrow($sql1);
        
$total_hits = (isset($row['total_hits'])) ? $row['total_hits'] : 0;
        
?>

        <table border="0" width="100%" cellpadding="1" cellspacing="1" class="tablebottom" />   
        <tr>
        <td width="100%" align="center" class="tablerow" /><br /><?php echo $lang['image_hits_description']; ?> (Total: <b><?php echo $total_hits?></b>).<br /><br /></td>
        </tr>
        </table>
        <table border="0" width="100%" cellpadding="1" cellspacing="1" class="tablebottom" />   
        <tr>
        <td width="33%" align="center" class="tableheader" /><?php echo $lang['image_hits_image_name']; ?></td>
        <td width="33%" align="center" class="tableheader" /><?php echo $lang['image_hits_added_on']; ?></td>
        <td width="33%" align="center" class="tableheader" /><?php echo $lang['image_hits_title']; ?></td>
        </tr>
        <?php
        
while ($stats_row $site_db->fetch_array($result)) {
            
$image_id $stats_row['image_id'];
            
$image_name format_text(stripslashes($stats_row['image_name']), 2);
            
$image_date format_date($config['date_format'] . " " $config['format_time'], $stats_row['image_date']);
            
$image_hits $stats_row['image_hits'];
        
?>

        <tr>
        <td width="33%" align="center" class="tablerow" /><a href="<?php echo $site_sess->url(ROOT_PATH "details.php?image_id=" $image_id); ?>" class="link" target="_blank" /><?php echo $image_name?></a>
        <td width="33%" align="center" class="tablerow" /><?php echo $image_date?></td>
        <td width="33%" align="center" class="tablerow" /><?php echo $image_hits?></td>
        </tr>
        <?php
        
}                
    }
    
?>
   
    </table>
    <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="100%" align="center" class="tablerow" />&nbsp;</td>
    </tr>
    </table>
    <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="100%" align="center" class="tableheader" />&nbsp;</td>
    </tr>
    </table>
    <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="100%" align="center" class="tablerow" /><br /><span class="smalltext">Created by <a href="http://www.4homepages.de/forum/index.php?action=profile;u=20285" class="link" target="_blank" />Thunderstrike</a> . 2007-2008</span><br />
<span class="smalltext"><a href="http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=18685" class="link" target="_blank" />Support topic</a> .</span><br />
<br /></td>
    </tr>
    </table>
    <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="100%" align="center" class="tableheader" />&nbsp;</td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>
    <?php              


show_admin_footer(); 
?>

bo dosyayı admin/plugins in içine atın
2 :
lang/turkçe/admin.php dosyasını açın ve bu kodu bulun
Code: [Select]
$lang['resizing_image_error'] = "Error converting image file!";bu kodun hemen altına bunu ekle
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Images hits stats -------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['image_hits_stats'] = "Image hits stats";
$lang['image_hits_description'] = "Check for image hits for each images";
$lang['image_hits_no_content'] = "No content";
$lang['image_hits_image_name'] = "Image name";
$lang['image_hits_added_on'] = "Added on";
$lang['image_hits_title'] = "Image hits";
işlem tamamdır :)

29
Turkish / Türkçe / 4images siteniz?
« on: May 01, 2008, 08:02:38 AM »
4images resim galeriniz var ve bu galeride bir çok değişiklik yaptıysanız bizimle paylaşın. Gerçekten çok hoş bir script olan 4imagesi her geçen gün geliştirmeye çalışalım...O zaman buyrun tanıtın sitenizi sizi yakından tanıyalım...

Not: Resklam içerikli yazılarınız silinecektir


30
Modifikasyonlar / [MOD]Rastgele resimde slayt show
« on: April 27, 2008, 07:05:06 PM »
Değerli  4images scripti  kullanıcilari ;) :

4images Resim galerinizde rastgele resimde slayt olmasını istiyormusunuz ozaman yazıyı okumaya devam edin....Bu sistemi hazırlayan Kw ye de teşekkür ediyoruz
Thanks KW ;)

1: Öncelikle  dosyayı indirin bu adresden indirin üye olmayanlar indiremiyor. Üye oldukdan sonra  Mod : More random with slide kısmından indirin Eklentiye eklemem yasak çünkü KW nin konusu tıklayın :  http://4images.malediven-bilder.de/

Ve işlem yapılacak dosyaların yedeğini almayı unutmayın :
Yeni dosyalar :
 random_images_slide_install.php
- templates/[kendi temanız ]/random_images_slide.js
- templates/[kendi temanız]/images/stop.gif
- templates/[kendi temanız]/images/play.gif
- templates/[kendi temanız]/images/left.gif
- templates/[kendi temanız]/images/right.gif

Bu yenı dosyaları belırtılen yere atın daha sonra adres çubuğuna www.siteadınız.com/random_images_slide_install.php yazın ve yükleyin sonrada orda çıkan şu kodu ftpde databasenize ekleyin  :
Code: [Select]
INSERT INTO 4images_settings ( setting_name , setting_value ) VALUES
( 'random_images_slide_show', '1' ),
( 'random_images_slide_how_many', '10' ),
( 'random_images_slide_width', '150' ),
( 'random_images_slide_height', '110' ),
( 'random_images_slide_controls', '1' ),
( 'random_images_slide_imagecontrols', '0' ),
( 'random_images_slide_controlpos', '0' ),   
( 'random_images_slide_duration', '4000' ),
( 'random_images_slide_stop', '1' ),
( 'random_images_slide_name', 'Name:' ),
( 'random_images_slide_imagename_view', '0' ),
( 'random_images_slide_fading', '0' ),
( 'random_images_slide_fadecolor', '#ffffff' ),
( 'random_images_slide_target_popup', 'toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=680,height=480' ),
( 'random_images_slide_target', 'thumbnail_openwindow' );

Yükledikden sonra bu dosyayı silin :random_images_slide_install.php güvenliğiniz için :)

Gelelim modife yapılacaklara :
1.1: admin/settings.php yi açın ve bu kodu bulun:
Code: [Select]
// end of functions öncesine bu kodu ekleyin :
Code: [Select]
//########################### Start MOD: More random images with slide ######################
function show_random_images_slide_show_options($setting_name, $setting_value) {
  global $random_images_slide_show_optionlist;
  foreach ($random_images_slide_show_optionlist as $key => $val) {
    echo "<input type=\"radio\" name=\"setting_item[".$setting_name."]\" value=\"$key\"";
    if ($setting_value == $key) {
      echo " checked=\"checked\"";
    }
    echo "> ".$val."<br />";
  }
}

function show_random_images_slide_target_select($setting_name, $setting_value) {
  global $random_images_slide_target_optionlist;
  echo "<select name=\"setting_item[".$setting_name."]\">";
  foreach ($random_images_slide_target_optionlist as $key => $val) {
    echo "<option value=\"$key\"";
    if ($setting_value == $key) {
      echo " selected=\"selected\"";
    }
    echo ">".$val."</option>";
  }
  echo "</select>";
}

function show_random_images_slide_controls_options($setting_name, $setting_value) {
  global $random_images_slide_controls_optionlist;
  foreach ($random_images_slide_controls_optionlist as $key => $val) {
    echo "<input type=\"radio\" name=\"setting_item[".$setting_name."]\" value=\"$key\"";
    if ($setting_value == $key) {
      echo " checked=\"checked\"";
    }
    echo "> ".$val."";
  }
}

function show_random_images_slide_controlpos_options($setting_name, $setting_value) {
  global $random_images_slide_controlpos_optionlist;
  foreach ($random_images_slide_controlpos_optionlist as $key => $val) {
    echo "<input type=\"radio\" name=\"setting_item[".$setting_name."]\" value=\"$key\"";
    if ($setting_value == $key) {
      echo " checked=\"checked\"";
    }
    echo "> ".$val."<br />";
  }
}

function show_random_images_slide_imagecontrols_options($setting_name, $setting_value) {
  global $random_images_slide_imagecontrols_optionlist;
  foreach ($random_images_slide_imagecontrols_optionlist as $key => $val) {
    echo "<input type=\"radio\" name=\"setting_item[".$setting_name."]\" value=\"$key\"";
    if ($setting_value == $key) {
      echo " checked=\"checked\"";
    }
    echo "> ".$val."";
  }
}

function show_random_images_slide_duration_options($setting_name, $setting_value) {
  global $random_images_slide_duration_optionlist;
  foreach ($random_images_slide_duration_optionlist as $key => $val) {
    echo "<input type=\"radio\" name=\"setting_item[".$setting_name."]\" value=\"$key\"";
    if ($setting_value == $key) {
      echo " checked=\"checked\"";
    }
    echo "> ".$val."";
  }
}

function show_random_images_slide_stop_options($setting_name, $setting_value) {
  global $random_images_slide_stop_optionlist;
  foreach ($random_images_slide_stop_optionlist as $key => $val) {
    echo "<input type=\"radio\" name=\"setting_item[".$setting_name."]\" value=\"$key\"";
    if ($setting_value == $key) {
      echo " checked=\"checked\"";
    }
    echo "> ".$val."";
  }
}
function show_random_images_slide_imagename_view_options($setting_name, $setting_value) {
  global $random_images_slide_imagename_view_optionlist;
  foreach ($random_images_slide_imagename_view_optionlist as $key => $val) {
    echo "<input type=\"radio\" name=\"setting_item[".$setting_name."]\" value=\"$key\"";
    if ($setting_value == $key) {
      echo " checked=\"checked\"";
    }
    echo "> ".$val."";
  }
}
function show_random_images_slide_fading_options($setting_name, $setting_value) {
  global $random_images_slide_fading_optionlist;
  foreach ($random_images_slide_fading_optionlist as $key => $val) {
    echo "<input type=\"radio\" name=\"setting_item[".$setting_name."]\" value=\"$key\"";
    if ($setting_value == $key) {
      echo " checked=\"checked\"";
    }
    echo "> ".$val."";
  }
}
//############################## End Mod: More random images with slide ######################
1.2 Yine admin/settings.php de bu kodu bulun
Code: [Select]
  show_form_footer($lang['save_changes'], "", 2); Bu kodun öncesine aşağıdaki kodu ekleyin :
Code: [Select]
//########################### Start MOD: More random images with slide ######################
  show_table_separator($setting_group[XX], 2, "setting_group_XX");
  show_setting_row("random_images_slide_show", "show_random_images_slide_show_options");
  show_setting_row("random_images_slide_how_many");
  show_setting_row("random_images_slide_width");
  show_setting_row("random_images_slide_height");
  show_setting_row("random_images_slide_duration");
  show_setting_row("random_images_slide_target", "show_random_images_slide_target_select");
  show_setting_row("random_images_slide_target_popup");
  show_setting_row("random_images_slide_fadecolor");
  show_setting_row("random_images_slide_name");
  show_setting_row("random_images_slide_imagename_view", "show_random_images_slide_imagename_view_options");
  show_setting_row("random_images_slide_controls", "show_random_images_slide_controls_options");
  show_setting_row("random_images_slide_imagecontrols", "show_random_images_slide_imagecontrols_options");
  show_setting_row("random_images_slide_controlpos", "show_random_images_slide_controlpos_options");
  show_setting_row("random_images_slide_stop", "show_random_images_slide_stop_options");
  show_setting_row("random_images_slide_fading", "show_random_images_slide_fading_options");
//############################## End Mod: More random images with slide ######################
Ancak burada XX yazan yeri bir üsttekinin bir no fazlası yapın.Eğer bişey eklemişseniz büyük ihtimal 8 olucak :)
 
2: lang/türkçe/admin.php yi açın ve   ?> bu kodun öncesine aşağıdakini ekleyin :
Code: [Select]
/*##################### Start MOD: More random images with slideshow ####################### */
/*-- Setting-Group XX --*/
$setting_group[XX]="Random images with slide";
$setting['random_images_slide_show'] = "More random images with slide<br /><br /><a href=\"http://4images.malediven-bilder.de\" target=\"blank\"><small>~~~ Mod by KW ~~~</small></a>";
$random_images_slide_show_optionlist = array(
  "0"  => "Disable",
  "1"  => "Enable"
);
$setting['random_images_slide_how_many'] = "How many random images in the slide &nbsp&nbsp;&nbsp&nbsp; <span class=\"smalltext\">(not to mutch... speed ;-))</span>";
$setting['random_images_slide_width'] = "Set width of the random images";
$setting['random_images_slide_height'] = "Set hight of the random images";
$setting['random_images_slide_target'] = "Imagelink open in";
$random_images_slide_target_optionlist = array(
  "_blank"  => "New window",
  "_top"  => "Same window",
  "_self"  => "Self frame",
  "thumbnail_openwindow"  => "Popup window"
);
$setting['random_images_slide_controls'] = "Enable manuel controlbuttons in the slide";
$random_images_slide_controls_optionlist = array(
  "1"  => "No",
  "0"  => "Yes"
);
$setting['random_images_slide_controlpos'] = "&nbsp&nbsp;&nbsp&nbsp; => Position for the manual controlbuttons in the slide";
$random_images_slide_controlpos_optionlist = array(
  "1"  => "Top",
  "0"  => "Bottom"
);
$setting['random_images_slide_imagecontrols'] = "&nbsp&nbsp;&nbsp&nbsp; => Additional use images for the manual controlbuttons in the slide &nbsp&nbsp;&nbsp&nbsp;<span class=\"smalltext\">( <img src=\"".TEMPLATE_PATH."/images/left.gif\" border=\"0\" alt=\"previous\">&nbsp;<img src=\"".TEMPLATE_PATH."/images/play.gif\" border=\"0\" alt=\"play\">&nbsp;<img src=\"".TEMPLATE_PATH."/images/right.gif\" border=\"0\" alt=\"next\"> )</span>";
$random_images_slide_imagecontrols_optionlist = array(
  "0"  => "No",
  "1"  => "Yes"
);
$setting['random_images_slide_target_popup'] = "&nbsp&nbsp;&nbsp&nbsp; => If Popup window:&nbsp&nbsp;&nbsp&nbsp;<span class=\"smalltext\">(Settings for the newwindow)</span>";
$setting['random_images_slide_duration'] = "Speed of the slide&nbsp&nbsp;&nbsp&nbsp;<span class=\"smalltext\">(ms)</span>";
$setting['random_images_slide_stop'] = "Mouseover action: Stop slide";
$random_images_slide_stop_optionlist = array(
  "0"  => "No",
  "1"  => "Yes"
);
$setting['random_images_slide_imagename_view'] = "Enable the imagename";
$random_images_slide_imagename_view_optionlist = array(
  "1"  => "No",
  "0"  => "Yes"
);
$setting['random_images_slide_name'] = "Enable the description of imagename in front&nbsp&nbsp;&nbsp&nbsp;<span class=\"smalltext\">(Empty for disable)</span>";
$setting['random_images_slide_fading'] = "Enable fading in the slide";
$random_images_slide_fading_optionlist = array(
  "1"  => "No",
  "0"  => "Yes"
);
$setting['random_images_slide_fadecolor'] = "Slide background";
/*##################### End MOD: More random images with slideshow ####################### */
3: Şimdi ise admin panelinizde  templates/kendi temanız/home.html, search.html, lightbox.html, member.html dosyalarında şu kodu bulun 
Code: [Select]
{random_imageaşağıdaki ile değişin

Code: [Select]
<!-- ###### Start Mod: More random images with slideshow ####### -->
                   {random_images_slide}
                   <noscript>{random_image}</noscript>
                   <!-- ###### End Mod: More random images with slideshow ######### -->
4: templates/temanız/categories.html ve  details.html de bu kodu bulun :
Code: [Select]
{random_cat_image}bunun ile değişin :
Code: [Select]
<!-- ###### Start Mod: More random images with slideshow ####### -->
                   {random_images_slide}
                   <noscript>{random_cat_image}</noscript>
                   <!-- ###### End Mod: More random images with slideshow ######### -->
Eğer admin panelinden değişikiik yapacaksanız 3 ve 4. siklarda belirttiğim dosyaları chmod 666 yapın işiniz bitince de chmod 644 e geri çevirin


5 : Son olarak admin panelinizde ana ayarlardan en alt kısımda dilediğiniz ayarı verebilirsiniz. Anlaşılmayan hususları belirtirseniz yardımcı oluruz inş...
Kolay gelsin

Örnek olarak buyrun Rastgele resimler kısmına bakın : www.nuvanda.net

DilnüvaZ

Pages: 1 [2] 3
Post your comments here