Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - DilnüvaZ

Pages: [1] 2 3
1

includes/functions.php aç

ara
Code: [Select]
return $url;
bu kodla deðiþtirin.
Code: [Select]
return htmlspecialchars($url);Bu açýk yüzünden exploit atabiliniyor dosyalara ve böylece site yönetimini ele alabiliyorlar. Mutlaka düzeltelim  8)

2
Turkish / Türkçe / 4ÝMAGES TURKÝYE SÝTEMÝZ SATILIKTIR
« on: May 15, 2009, 04:40:49 PM »

Arkadaþlar son zamanlarda artan göz rahatsýzlýðýmdan dolayý Web tasarým iþlerine gözüm iyileþinceye kadar ara vermek zorundayým.
 Yýllardýr bizi tanýyan arkadaþlarýmýz bilirler ki biz 4images i çok sevdik ama rahatsýzlýðýmdan pek ilgilenemiyorum artýk.
Baþta hasan ve murat kardeþlerime teþekkür ederim tüm destekleri için.
4images sitesindeki moderatorlüðümü de devredeceðim ilerleyen günlerde.  SÝteyi alacak kiþi eðer 4images'den iyi anlayan biri ise 4homepages.de 'ki moderatörlüðümü de o kiþiye devredilmesini talep edebilirim.
 Sitemizin giriþ sayfasý joomla yazýlýmý ile hazýrlanmýþtýr. Bir çok modüller ve bileþenler eklenmiþtir.ancak belirttiðim gibi rahatsýzlýðýmdan dolayý ilgilenemedim.

Vel hasýl  4images Türkiye sitemiz satýlýk olup yanýnda nuvanda.net i de hediye olarak verilecektir.
Siteyi talep eden arkadaþlar özel mesaj ile irtibata geçebilirler.
[/color]
TIKLA: http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=376.0

3
Turkish / Türkçe / 4images Güvenlik açýðý
« on: April 03, 2009, 12:02:49 AM »
Arkadaþlar 4images adminlerimizden V@no 4images sitelerimizde bir güvenlik açýðý olduðunu buldu ve bunun telafisini anlattý.biz de 4images Türkiye olarak hemen sizlerle paylaþýyoruz... yapmanýz gereken:

 global.php de bul:
v: 1.7
Code: [Select]
if (isset($HTTP_GET_VARS['l']) || isset($HTTP_POST_VARS['l'])) {
  $l = (isset($HTTP_GET_VARS['l'])) ? trim($HTTP_GET_VARS['l']) : trim($HTTP_POST_VARS['l']);
  if (file_exists(ROOT_PATH.'lang/'.$l.'/main.php')) {
    $config['language_dir'] = $l;
  }
}

bunla deðiþ:
 
Code: [Select]
$l = null;
if (isset($HTTP_GET_VARS['l']) || isset($HTTP_POST_VARS['l'])) {
  $requested_l = (isset($HTTP_GET_VARS['l'])) ? trim($HTTP_GET_VARS['l']) : trim($HTTP_POST_VARS['l']);
  if (!preg_match('#\.\.[\\\/]#', $requested_l) && $requested_l != $config['language_dir'] && file_exists(ROOT_PATH.'lang/'.$requested_l.'/main.php')) {
    $l = $requested_l;
    $config['language_dir'] = $l;
  }
}

2. olarak 
v.1.7.1-1.7.6
ayný dosyada bul :
 
Code: [Select]
if ($requested_l != $config['language_dir'] && file_exists(ROOT_PATH.'lang/'.$requested_l.'/main.php')) {bunla deðiþ:
 
Code: [Select]
  if (!preg_match('#\.\.[\\\/]#', $requested_l) && $requested_l != $config['language_dir'] && file_exists(ROOT_PATH.'lang/'.$requested_l.'/main.php')) {4images Türkiye 
4images Güvenlik Açýðý

4
Modifikasyonlar / [MOD]Oylamalarý yýldýzlarla gösterin
« on: January 28, 2009, 05:14:58 PM »
aç includes/functions.php:

ara
 
Code: [Select]
if (!check_permission("auth_readcomment", $image_row['cat_id'])) {
    $image_row['image_allow_comments'] = 0;
  }


Altýna ekle

Code: [Select]
if ($image_row['image_rating'] == '5.00') {
     $rating_pic = "5.gif";
  } elseif ($image_row['image_rating'] >= '4.00') {
     $rating_pic = "4.gif";
  } elseif ($image_row['image_rating'] >= '3.00') {
     $rating_pic = "3.gif";
  } elseif ($image_row['image_rating'] >= '2.00') {
     $rating_pic = "2.gif";
  } elseif ($image_row['image_rating'] >= '1.00') {
     $rating_pic = "1.gif";
  } else {
     $rating_pic = "0.gif";
  }
  $site_template->register_vars(array(
     "rating_pic" => $rating_pic,
     "lang_rating" => $lang['rating'],
     "lang_votes" => $lang['votes']
  ));

templates/temanýz/home.html yi açýnýz.

rateform kýsmýnýn hemen altýna

Code: [Select]
<br><img src="{template_url}/images/{rating_pic}" width="55" height="10" alt="{lang_rating} {image_rating} ({image_votes} {lang_votes})" /><br>bu kodu ekleyiniz.

templates/temanýz/images/
klasörü altýna 0.gif 1.gif diye 5 e kadar 55*10 pixel boyutlarýnda yýldýz resimleri atýnýz.

örnek: http://www.elemegim.info

Anlatým için hasan arkadaþýmýza teþekkür ederiz.

5
Turkish / Türkçe / Kurban bayramýnýz mübarek olsun
« on: December 07, 2008, 06:35:01 PM »

   

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramý diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

6
Modifikasyonlar / [mod] Youtube,google ve tüm embed kodlu videolar
« on: November 07, 2008, 12:48:00 PM »
4images sitenizde youtube, google veya embed kodunu veren dilediðiniz siteden sitenize video mu yükleyeceksiniz yapmanýz gerekenler çok basit  ::) Buyrun ozaman:

  Yeni dosya:
video_install.php
 Imagen.gif
Thumbail.jpg
deþiþtirilicek dosya:
template/details.html
includes/db_field_definitions.php

1. Öncelikle video_install.php dosyasýný indirip ana dizine atýn : http://www.4homepages.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=13557.0;id=909
 Ardýndan alan çubuðuna  http://yoursite/video_install.php  diye girerek yüklemeyi gerçekleþtirmiþ olun.
 ardýndan video_install.php dosyasýný güvenliðiniz için silin
2:
includes/db_field_definitions.php de   
Code: [Select]
?>
öncesine bu kodu ekleyin :
Code: [Select]
$additional_image_fields['google_id'] = array($lang['google_video'], "text", 0);
$additional_image_fields['youtube_id'] = array($lang['youtube_video'], "text", 0);

3: temanýzda detail.html 'de
Code: [Select]
{image}önüne:
Code: [Select]
{if google_id}
{google_id}
{endif google_id}

{if youtube_id}
<object width="476" height="392"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/{youtube_id}"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/{youtube_id}" type="application/x-shockwave-flash" width="476" height="392" ></embed></object>
{endif youtube_id}
ekleyelim

4:4:lang/turkce/main.php yi açýp
en sondan bir önceki satýra bu kodu ekleyelim :
Code: [Select]
$lang['google_video']="Embed Kodu";
$lang ['youtube_video']="YouTube ID";


Artýk Admin panelinden video eklerken Google ID yazýlan yerde Embed Kodu Yazacak ve buraya videonun embed kodunu yazacaksýn. örnek vermek gerekirse yahoo.video.com herhangi bir videosunu açtýðýnda hemen altýnda embed kodunu verir onu ekliyceksiniz.
 Ayrýca yine bundan hariç yapmanýz gereken birþey var.Hostunuzun paneline giriyorsunuz.Phpmyadminden database inize baðlanýyorsunuz. 4images_images tablosuna týklýyorsunuz saðda listenen tablolarda altta google ýd vardýr. Onun yanýnda editlemek için bir buton vardýr kalem iþareti olur genelde oraya týklýyorsunuz.Alltaki yazdýðým gibi deðiþtiriyorsunuz
Alan: google_id  türü: TEXT Uzunluk deðer:boþ býrak karþýlaþtýrma:deðiþtirme öznitelikler:boþ  Boþ:notnull  varsayýlan,extra,yorumlar boþ kalýyor.kaydet diyorsunuz.Burda Amacýmýz bu tabloya harf uzunluk deðeri konmuþ.orjinali 250 karakterdi sanýrým.embed kodlarý uzun olduðu için eklenmiyordu.Bu tabloya eklencek yazýlarýn uzunluk deðerini boþ býrakarak sýnýrsýz yaptýk.Birkaç embed kodu arka arkaya ekleyerek film (videolarý) CD1 CD2 CD3 gibi bölümlerini alt alta ekleyebilirsiniz.

iþlem tamamdýr. artýk resim ekleme yerine giderek google veya youtube videolarýnýzý ekleyebilirsiniz..
Örnek: http://www.nuvanda.net/deneme/details.php?image_id=5
Org: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=13557.

 
video modu yaptýkdan sonra nasýl yüklenir ve tüm detaylý bilgiler için :  http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=94.0
 
Modu yapan jaimecb sadece youtube ve google için hazýrlamýþtýr.Ancak 4images Türkiye adýna geliþtiren dnmtnk bunun tüm embed kodlu videolar için olmasýný saðlamýþtýr. Ýkisine de teþekkür ediyoruz... 

7
Eklentiler / 530 muazzam ikon
« on: October 29, 2008, 10:02:31 AM »

Ýndir: http://rapidshare.com/files/109854487/IC.rar
 rar þifresi thedarkside.com.ar

8
Eklentiler / Hýzlý Destek Plugini
« on: October 14, 2008, 08:17:41 AM »
Hýzlý destek botu sayesinde 4images resim galerinizden hýzlýca 4homepages sitesine ve Türkçe destek sitemize baðlanabilirsiniz. Bir iki dakikada yapabileceðiniz bu plugin iþlerinizi yapmak için size kolaylýklar saðlayacaktýr.

Yapýlacaklar:

1: Öncelikle plugini indirip admin/plugin/Speedsupport e atalým: http://www.4homepages.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=22279.0;attach=3650
1a: Türkiye destek plugini için de 4images_turkiye.php dosyasýný admin/plugin/Speedsupport e atalým dosyayý indirin: http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?action=dlattach;topic=123.0;attach=11


2: admin/index.php dosyasýný açýp þu kodu bulalým:

Code: [Select]
show_nav_option("phpinfo()", "phpinfo.php");
hemen altýna þu kodu ekleyelim:
Code: [Select]
if ($user_info['user_level'] == ADMIN && $user_info['user_level'] != MODERADOR && $user_info['user_level'] != GUEST) {
show_nav_header(Speedsupport);
show_nav_option(Lastpost, "plugins/Speedsupport/4images_lastpost.php");
show_nav_option(Mods, "plugins/Speedsupport/4images_mods.php");
show_nav_option(Plugins, "plugins/Speedsupport/4images_plugins.php");
show_nav_option(Search, "plugins/Speedsupport/4images_search.php");
show_nav_option(Troubleshooting, "plugins/Speedsupport/4images_troubleshooting.php");
show_nav_option(International, "plugins/Speedsupport/4images_international.php");
show_nav_option(Turkiye, "plugins/Speedsupport/4images_turkiye.php");
}

iþlem tamamdýr. Þimdi admin panelinize gidin ve farký görün.

Bu plugini yapan Phisker B ye teþekkür ediyoruz. Turkiye plugini ise ý bizim tarafýmýzdan eklenmiþtir.
org: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=22279.0

9
Modifikasyonlar / [MOD]Giriþ yaparken yönlendirmeye son
« on: October 13, 2008, 09:50:27 AM »
Bir çok site ziyaretçinin istediði bir özellik:
 Örneðin, kiþi sitenize girdi resmi beðendi indirmek istedi ancak siz indirmeyi üyelere has kýlmýþsýnýz. Ziyaretçi giriþ yapýnca  sistem onu anasayfaya yönlendirdi. tekrar resmi arayýp bulmasý zor deðil mi?
 buna çözüm olarak þu iþlemi yapabiliriz:
 global.php bu kodu bulun:
  $url get_basefile(getenv("HTTP_REFERER"));


Bu kodla deðiþin..
  $url get_basename(getenv("HTTP_REFERER"));

[/quote]  Artýk giriþ yaparken sizi anasayfaya yönlendirmeyecektir...
 Bu buluþu için V@no ya teþekkürler...

10
Modifikasyonlar / [MOD] flv video ekleme modu
« on: October 11, 2008, 09:30:28 AM »
4images e flv video eklemek çok kolay yapmamýz gerekenler en fazla beþ dakikamýzý alýr :)
 yapýlacaklar:
 1 : Öncelikle bu dosyayý indirelim: http://personal.telefonica.terra.es/web/excitex3/reproductor_flv.zip
2: player.swf ve  player.fla dosyalarýný data klasörüne atalým
    flv.gif dosyasýný da  templates/temanýz/icons kýsmýna atalým
3:
Code: [Select]
<!-- Template file for FLV files -->

<object type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="345" height="300">
<param name="movie" value="./data/player.swf?video=./.{media_src}&buffer=6">
<param name="quality" value="high">
<embed src="./data/player.swf?video=./.{media_src}&buffer=6" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="345" height="300">
</embed></object>
bu kodlarý flv.html diye kaydedip templates/temanýz/media/ klasörüne atalým

4:  includes/upload_definitions.php dosyasýnda bu kodu bulalým
Code: [Select]
$mime_type_match['swf'] = array("application/x-shockwave-flash"); altýna bu kodu ekleyelim:
Code: [Select]
$mime_type_match['flv'] = array("application/x-shockwave-flash", "application/octet-stream", "video/flv");5: son olarak admin panelinde genel ayarlar kýsmýnda jpg,gif,swf, falan yazan kýsma flv yi de ekleyin   ;)

iþlem tamamdýr. Artýk admin panelinden resim yükler gibi flv video yükleyin. örneðin youtube videolarý flv dir.
 Örnek: http://www.nuvanda.net/deneme/details.php?image_id=3

eðer hata çýkarsa baþka yollarý da var bakarýz :)
4images Türkiye

11
Turkish / Türkçe / Sitesi hacklenenlere...
« on: September 05, 2008, 07:40:06 AM »
  4images gerçekten açýðý olmayan scriptlerden bir tanesidir. Ancak yaptýðýmýz bazý modifelerden dolayý güvenlik açýðý oluþtu ve siteniz hacklendiyse aþaðýdaki yolu izlemenizi tavsiye ederiz :


* Öncelikle administrator giriþiniz hala duruyor þifrelerde sorun yoksa yönetim paneline girin ve þifrenizi deðiþtirin ardýndan siteyi geçici olarak kullanýma kapatýn. Bu ayar genel ayarlarda mevcuttur.
    * Eðer þifreleriniz deðiþtirilmiþse o zaman phpmyadmin den veritabanýnýza girin ve 4images_user tablosunu bulun hemen yanýnda bir kalem iþareti vardýr ona týklayýn ve açýlan alanda siteye kayýtlý olan tüm kullanýcýlarýn bilgileri yer alýr yöneticiye ait kullanýcý adýný bulup yine yanýndaki kalem iþaretine týklayýn. Burada parola kýsmý sizin þifrenizi barýndýrýr ve md5 formatýnda gözükür parolanýz, sizde buraya yeni þifrenizi md5 olarak yazmalýsýnýz. Md5 þifresi almak için bu sitede generate an md5 hash kýsmýný iþretleyerek kutucuða (örneðin 123456) olmasýný istediðiniz þifreyi girin ve hemen altýndaki butona týklayarak girdiðiniz þifrenin md5'ini alýn, hemen alt kýsýmda Result: e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e yazar, iþte bu sizin þifrenizin md5 halidir þimdi vertabanýna geri dönüp parola kýsmýna bu aldýðýnýz md5 halindeki þifrenizi yapýþtýrýp kaydedin artýk belirlediðiniz þifre geçerli þifreniz oldu.
    * Daha sonra ftp den sunucu dizinindeki 4images  dosyalarýna bakýn burada index.html veya yabancý bir dosya varsa bunu silin, temanýzýn ve 4images in standart index.php dosyalarýný yenisiyle deðiþtirin eðer aðýr bir durum deðilse sadece index atýlmýþ olabilir.
    * Sitenize baktýðýnýzda indexiniz düzelmiþse sorun yok eðer sorun devam ediyorsa configuration.php dosyanýzý açýp bakýn burada bir deðiþiklik yada eklenmiþ bir yönlendirme kodu varmý diye bakýn.
    * Genellikle sitenize girenler eðer imkan bulabilirlerse daha sonra tekrar sitenize sýzabilmek için sunucu dizinine exploit tarzý virusler yerleþtirmiþ olabilirler ki bu çok sýk rastlanýlan bir durumdur, ve bu exploit zararlýlarýný güncel tüm antivirler yakalar mümkünse 4imagesin kurulu olduðu tüm dosya ve klasörleri bisayarýnýza çekip virus taramasý yapýn sonra tekrar yerine atabilirsiniz.
    * Eðer sorun devam ederse elinizdeki eski yedeði geri yükleyin.
    * Bu iþlemlerden sonra sitenizi yayýna sokablirsiniz.


12
Görsel / [Görsel] Ecard nasýl gönderilir?
« on: September 04, 2008, 01:37:22 PM »
Merhabalar
Sadece Türk kullanýcýlarý deðil  farklý ýrklardaki bir çok kiþiden ecard gönderimi sorularý gelince þimdilik Türk kullancýlarý için görsel bir anlatým hazýrladým.. Ancak ilerleyen günlerde Ýngilizce olarak da hazýrlayacaðým inþaallah...
http://www.nuvanda.net/r-4images-gorsel-dersleri-139-4images-ecard-gonderimi-1782.htm
 Bu arada yapýlmasýný istediðiniz görsel dersleri  gerek 4images ile ilgili olsun gerek farklý konularda olsun lütfen belirtin yardýmcý olalým..
 

13
Turkish / Türkçe / Bir 4images Günü!
« on: September 03, 2008, 01:06:15 PM »
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركات


 Arkadaþlar  4images'e  gönül veren arkadaþlarla Ýstanbul'da bir 4images toplantýsý yapsak sizce nasýl olur?..
Türkiye'de hatta bir çok ülkede Joomla  severler bir araya geliyorlar... HAtta seminerler bile düzenliyorlar... Biz neden yapmayalým diye düþündüm 8)
 Buluþmaya özel 4images  logolu kupa bardak ve anahtarlýk veya sizin vereceðiniz fikre göre bir þeyler yapabiliriz...
 Ayrýca bir cd hazýrlayýp gelenlere hediye edebiliriz... 
 26  Ekim'de Ýstanbul'da buluþuyoruz... Belki yemekli de yapabileceðimiz güzel bir buluþma olacaðýna inanýyorum...
 Evet buyrun görüþlerinizi alalým :
 

14
Turkish / Türkçe / Chmod ayarlarý nedir?
« on: August 27, 2008, 11:17:02 PM »
CHMOD kelime olarak Ýngilizce "Change Mode" kelimesinden gelmektedir. Türkçe de "Tür Deðiþtirme" anlamýna gelmektedir. Web açýsýndan ise  chmod, sunucuda olan bir dosyaya yazýlma, okunma ve calýþtýrýlma izni vermek demektir. Herhangi bir dosyayý sunucuya yüklediðimizde kullanýcýlara bu üç seçenekten birini veya bir kaçýný sunarýz. Kýsacasý chmod'a herhangi bir dosya için izin sistemi diyebiliriz.

Dosya chmod deðerlerini kýsaca þöyle açýklayalým;

chmod degeri 3 rakamdan oluþmaktadýr: (Örnek: 444, 644, 755 vb.)
Buradaki ilk rakam Yönetici iznini belirtir
Ýkinci rakam gruplar içindir, Örnek olarak Moderator grubu için verilen izindir
Üçüncü rakam ise normal kullanýcýlar için verilen izindir.

Buradaki rakamlar elbette geliþi güzel verilmemiþtir. Buraya yani birinci, ikinci ve üçüncü olarak kullanýlacak olan  rakamlarýn her birinin bir anlamý vardýr. Yukarýda basamaklarýn anlamlarýný belirttik. Þimdi ise basamaklardaki rakamlarýn ne anlama geldiklerini açýklayalým:

Bu basamaklarda 1'den 7'ye kadar olan rakamlar (1 ve 7 dahil) kullanýlýr ve her birinin bir anlamý vardýr:

1 - çalýþtýrýlabilir,
2 - yazýlabilir,
3 - hem yazýlabilir hem çalýþtýrýlabilir,
4 - okunabilir,
5 - hem okunabilir hem de çalýþtýrýlabilir,
6 - hem okunabilir hem de yazýlabilir,
7 - hem okunabilir hem yazýlabilir hem de çalýþtýrýlabilir.

Bu bilgileri verdikten sonra en çok kullanýlanlarýn ne anlama geldiklerini inceleyelim:

chmod 444: Yukarýda bahsettiðimiz 3 grup tarafýndan sadece okunabilir,
chmod 644: Admin tarafýndan yazýlabilir, diðer iki grup tarafýndan okunabilir,
chmod 755: Admin tarafýndan hem okunabilir hem yazýlabilir hem de çalýþtýrýlabilir, diðer iki grup tarafýndan ise okunabilir ve çalýþtýrýlabilir,
chmod 777: Her üç grup tarafýndan hem okunabilir hem yazýlabilir hem de çalýþtýrýlabilir. Burada hiç bir kýsýtlama yoktur ve tehlikeli bir durumdur. Tavsiye edilmez.

15
Temalar / Temanýza butonlu menü ve yeni footer menü
« on: June 13, 2008, 04:17:59 PM »
.Bir üyenin isteði üzerine manurum tarafýndan  yapýlan menüyü sizlerde kendi sitenizde yapabilesiniz diye paylaþmak istedim :
çok kýsa vakitte menü yapýn :

 1:includes/page_header.php yi acip ?> den hemen öncesine :
Code: [Select]
//---------------------------------------------------------------------------------------------
//---- Template my_menu.html ------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------------------------------

$my_menu = $site_template->parse_template("my_menu");
  $site_template->register_vars(array(
    "my_menu" => $my_menu
  ));
  unset($my_menu);
 
//---------------------------------------------------------------------------------------------
//---- Template my_footer.html ----------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------------------------------

$my_footer = $site_template->parse_template("my_footer");
  $site_template->register_vars(array(
    "my_footer" => $my_footer
  ));
  unset($my_footer); 
2:
Yeni bir my_menu.html oluþturun :  isterseniz eklentiden indirip sonra sitenizde editleyin
 
Dilerseniz bu kodlarý kendinize göre editleyip my_menu.html diye bir dosya yapýp templates/senin teman/ içine atýn
Code: [Select]
<div align="center">
<table  width="100" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td width="100%" align="center" height="17" background="{template_url}/images/button.gif" ><a href="index.php" style="text-decoration: none"><strong>First link</strong></a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td width="100%" align="center" height="17" background="{template_url}/images/button.gif" ><a href="index.php" style="text-decoration: none"><strong>Second link</strong></a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td width="100%" align="center" height="17" background="{template_url}/images/button.gif" ><a href="http://www.mysite.com/" style="text-decoration: none"><strong>Partner</strong></a></td>
 </tr>
 </table>
</div>
<br>

3: Dilerseniz bu kodlarý kendinize göre editleyip my_footer.html diye bir dosya yapýp templates/senin teman/ içine atýn
 
Code: [Select]
<br /><div align="center">
  <table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr class="head1">
      <td width="25%" align="center" class="row1"><a href="contact.php">Contact us</a> </td>
      <td width="25%" align="center" class="row2"><a href="cookies.php">Cookies</a></td>
      <td width="25%" align="center" class="row1"><a href="terms.php">Terms</a></td>
      <td width="25%" align="center" class="row2"><a href="wazza.php">Etc...</a></td>
    </tr>
  </table>
</div>
isterseniz eklentiden indirip temanýza attýkdan  sonra sitenizde editleyin
4:Þimdi sýra menüyü gostecek sayfaya geldi Örneðin anasayfada :

your_template/home.html yi açýn
Bul:
{endif random_image}
Hemen altýna
{my_menu}
Bu kodu bulun
{footer}
Öncesine bunu ekleyin:
{my_footer}

5: Son olarak ekletideki button.gif i temanýz/images kýsmýna atýn Yazýlarýn rengi temanýzla uyumlu olucaktýrÖrnek : www.nuvanda.net
Hem footer hem menu ýcýn : www.dilnuvaz.net/4images
Kendim sadece menuyü tercih ettim.Footera bir þey eklemek istemedim. Eðer siz de dilerseniz sadece my_menuyu yapabilir footer la ýlgýlý kýsýmlarý yapmayabilirsiniz...
Orginal post: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=21446.0
Thank manurom.You are very polite and a learned for 4images or  another...best regards
Kolay gelsinPages: [1] 2 3
Post your comments here