Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sanko86

Pages: [1] 2
1
one member with the nick site was <IMG SRC=javascript:alert('XSS')> please help with corrections.

2
Turkish / Türkçe / Siteyi Ziyaretçilere Kapama.
« on: October 27, 2008, 11:03:50 AM »
Arkadaþlar http://www.elemegim.info sitemizi zyaretçilere kapamak istiyoruz fakat botlar girsin istiyoruz bunun için mecburen botlarý üye yapmamýz gerekli.
Bu konu ile ilgili
http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=8752.30

þöyle bir çalýþma buldum.Fakat benim ingilizcem bunu çevirmek için yeterli gelmedi o yüzden konu ile ilgilenen arkadaþlar destek bekliyorum.

3
Turkish / Türkçe / Eklenen videonun küçük resimde gösterilmesi.
« on: June 19, 2008, 09:14:09 AM »
Sitemize eklediðimiz videolarýn küçük resim halinde mpg gibi yazýlar çýkýyor bunlarýn videonun baþlangýç resmi gibi birþey yapmak mümkünmü bu þekilde kötü görünüyor.

4
ekli resimdede görüldüðü gibi bir örneðe týklayýnca birçok açýklama geliyor.bu bilgilere ilave olarak fiyat alanýnýn olmasýný istiyorum yani bir ürüne istenirse fiyat bilgisi girilip burada bu fiyatý göstermek istiyorum fiyat girilmez ise veri tabanýnda standart 0 ytl olsun.
details.html de bunu ayarlamak kolay fakat veritabanýna nasýl uygun hale getirebilirim bilgisi olan dostlardan yardým bekliyorum.

5
Turkish / Türkçe / Treat bots as users with less rights
« on: May 01, 2008, 10:40:28 AM »
bu mod ne iþe yarýyor çözen olursa bilgi verirse sevinirim.
kaynak: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=8752.0

6
Modifikasyonlar / [MOD]Keyword Tag Cloud
« on: April 30, 2008, 10:50:48 AM »
Abdullah kardeþimizin isteði üzerine konuyu buran sýfýrdan veriyorum.

1-keyword_cloud.php isimli dosyayý oluþturmak  aþaðýdaki kodu kullanýnýz.
Code: [Select]
<?php 
/************************************************************************** 
 *                                                                        * 
 *    4images - A Web Based Image Gallery Management System               * 
 *    ----------------------------------------------------------------    * 
 *                                                                        * 
 *             File: keyword_cloud.php                                    *
 *            Autor: mawenzi ... thanks to ch?ri{Bi}² ...                 *
 *        Copyright: (C) 2002 Jan Sorgalla                                *
 *            Email: jan@4homepages.de                                    * 
 *              Web: http://www.4homepages.de                             * 
 *    Scriptversion: 1.7.x                                                *
 *************************************************************************/

$main_template 'keyword_cloud';

define('GET_CACHES'1); 
define('ROOT_PATH''./'); 
define('GET_USER_ONLINE'1); 
include(
ROOT_PATH.'global.php'); 
require(
ROOT_PATH.'includes/sessions.php'); 

if (isset(
$HTTP_GET_VARS['template']) || isset($HTTP_POST_VARS['template'])) {
    
$template = (isset($HTTP_POST_VARS['template'])) ? basename(stripslashes($HTTP_POST_VARS['template'])) : basename(stripslashes($HTTP_GET_VARS['template']));
  if (!
file_exists(TEMPLATE_PATH."/".$template.".".$site_template->template_extension)) {
    
$template "";
  }
  else {
    
$main_template $template;
  }
}
else {
  
$template "";
}
include(
ROOT_PATH.'includes/page_header.php');

//--- Language Tags -----------------------------------
$lang_keyword_cloud "Elemegim.info*Anahtar Kelimeler*";

//--- Clickstream -------------------------------------
$clickstream "<span class=\"clickstream\"><a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."index.php")."\" class=\"clickstream\">".$lang['home']."</a>".$config['category_separator']."".$lang_keyword_cloud."</span>";

//--- Keyword Cloud -----------------------------------
function get_keyword_cloud() {
global 
$site_db$lang$site_sess$mode;
$output "";

  
$sql "SELECT i.word_id, i.word_text, COUNT(c.word_id) AS quantity
          FROM "
.WORDLIST_TABLE." i
          LEFT JOIN "
.WORDMATCH_TABLE." c ON i.word_id = c.word_id
          WHERE keys_match > 0
          GROUP BY i.word_text
          ORDER BY  RAND()
          LIMIT 200"
;

  
$result $site_db->query($sql);
  while (
$row $site_db->fetch_array($result)) {
    
$tags[$row['word_text']] = $row['quantity'];
  }
        
$max_size 500// max font size in %
        
$min_size 100// min font size in %

        
$max_qty max(array_values($tags));
        
$min_qty min(array_values($tags));

        
$spread $max_qty $min_qty;
        if (
$spread == 0) {
            
$spread 1;
        }

        
$step = ($max_size $min_size) / ($spread);

        foreach (
$tags as $key => $value) {
                
$size round($min_size + (($value $min_qty) * $step));
                
$output .= ' <b><a href="'.$site_sess->url(ROOT_PATH."search.php?search_keywords=".$key.((!empty($mode)) ? "&amp;mode=".$mode "")).'" style="font-size:'.$size.'%;color:rgb('.mt_rand(0255).', '.mt_rand(0255).', '.mt_rand(0255).');font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;" title="'.$value.' '.$lang['tagged_with'].' '.$key.'">'.$key.'</b> ['.$value.']</a>  ';
        }
  return 
$output;
}
//--- Ende Keyword Cloud ------------------------------


//--- Print Out ---------------------------------------
$site_template->register_vars(array(
  
"clickstream" => $clickstream,
  
"lang_keyword_cloud" => $lang_keyword_cloud,
  
"show_keyword_cloud" => get_keyword_cloud(),
  
"keyword_cloud_descr_tr" => $keyword_cloud_descr_tr,

)); 
$site_template->print_template($site_template->parse_template($main_template)); 
include(
ROOT_PATH.'includes/page_footer.php'); 
?>

2-/templates/senintema/error.html yi bilgisayarýnýza indirin.sonrasýnda ismini keyword_cloud.html
olarak deðiþtiriniz.
sonra bu kodu bulunuz.
Code: [Select]
b class="title">{lang_error}</b>
<hr size="1" />
<p>{error_msg}</p>
ve bu kodla deðiþtiriniz.
Code: [Select]
<b class="title">{lang_keyword_cloud}</b>
<hr size="1" />
{keyword_cloud_descr_deu}<hr size="1" />{keyword_cloud_descr_eng}
<br><br>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
    <tr><td class="head1">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
    <tr><td class="head1" height="20" valign="middle" align="left" >{lang_keyword_cloud}</td></tr>
    </td></tr></table>
    </td></tr>
    <tr><td class="head1">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="20">
    <tr><td align="center" valign="middle" bgcolor="#ffffff">
        {show_keyword_cloud}
    </td></tr></table>
</td></tr></table>
3-includes/page_header.php yi açýnýz
Code: [Select]
"url_home" => $site_sess->url(ROOT_PATH."index.php"),bu kodu bulup altýna bu kodu ekleyiniz.
Code: [Select]
"url_keyword_cloud" => $site_sess->url(ROOT_PATH."keyword_cloud.php"),
"lang_200_keyword_cloud" => $lang['200_keyword_cloud'],
4-/lang/turkce/main.php yi açýnýz

?> iþaretinden önce sayfanýn sonuna
bu kodu ekleyiniz.
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- [MOD] Keyword Cloud -------------
//-----------------------------------------------------
$lang['200_keyword_cloud'] = "200 Keyword Cloud";
5-Templates/sizintema/user_logininfo.html , user_loginform.html yi bilgisayarýnýza indirip
bu kodu uygun bir alana yazýnýz.

Code: [Select]
&raquo;<a href="{url_keyword_cloud}">{lang_200_keyword_cloud}</a>

olay bu kadar.

7
[MOD] Ziyaretçilerin Hangi Ülkeden Olduklarýný Ana Sayfada Göster

Kaynak: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=7831.0
1- includes/

klasörü içine ekteki
"geoip.inc"
"GeoIP.dat"
dosyalarýný atýnýz

sonra
ana dizine ekteki "flags" klasörünü atýnýz içinde ülke bayraklarýnýn resimleri var.

2-
includes/sessions.php

dosyasýný açýnýz bu kodu arayýnýz ilk baþlarda olacak

Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Start Configuration -----------------------------
//-----------------------------------------------------

bulunca bu kodu üstüne ekleyiniz.
Code: [Select]
/*
  MOD VISITORS COUNTRY FLAGS
  START INSERT
*/
    if (!class_exists("GeoIP"))
    {
      include(ROOT_PATH."includes/geoip.inc");
    }
   
    $gi = geoip_open(ROOT_PATH."includes/GeoIP.dat",GEOIP_STANDARD);
    $countries = array();
/*
  MOD VISITORS COUNTRY FLAGS
  END INSERT
*/

bu kodu arayýnýz.
Code: [Select]
$user_profile_link = (!empty($url_show_profile)) ? preg_replace("/{user_id}/", $row['session_user_id'], $url_show_profile) : ROOT_PATH."member.php?action=showprofile&amp;".URL_USER_ID."=".$row['session_user_id'];
altýna bu kodu ekleyiniz
Code: [Select]
/*
  MOD VISITORS COUNTRY FLAGS
  START INSERT
*/
        $cid = geoip_country_code_by_addr($gi, $row['session_ip']);
        if (empty($cid)) $cid = "lan";
        $countries[$cid] = isset($countries[$cid]) ? $countries[$cid]+1 : 1;
        $username = "<img src=\"".ROOT_PATH."flags/".strtolower($cid).".gif"."\" alt=\"".(($cid != "lan") ? $gi->GEOIP_COUNTRY_NAMES[$gi->GEOIP_COUNTRY_CODE_TO_NUMBER[$cid]] : "Unknown or LAN")."\" border=0> ".$username;
/*
  MOD VISITORS COUNTRY FLAGS
  END INSERT
*/   

Code: [Select]
$num_guests_online++;
bu kodu arayýnýz ve altýna bu kodu ekleyiniz
Code: [Select]
/*
  MOD VISITORS COUNTRY FLAGS
  START INSERT
*/
        $cid = geoip_country_code_by_addr($gi, $row['session_ip']);
        if (empty($cid)) $cid = "lan";
        $countries[$cid] = isset($countries[$cid]) ? $countries[$cid]+1 : 1;
        $invitado_online_list  = "<font color=\"#00FFFF\">".$num_guests_online."</font><img src=\"".ROOT_PATH."flags/".strtolower($cid).".gif"."\" alt=\"".(($cid != "lan") ? $gi->GEOIP_COUNTRY_NAMES[$gi->GEOIP_COUNTRY_CODE_TO_NUMBER[$cid]] : "Unknown or LAN")."\" border=0> ".$invitado_online_list ;
/*
  MOD VISITORS COUNTRY FLAGS
  END INSERT
*/
if ($num_guests_online > 1){
$invitado_online_list .= " , ";
}


Code: [Select]
"num_guests_online" => $num_guests_online,
bu kodu arayýnýz ve altýna alttaki kodu ekleyiniz
Code: [Select]
"invitado_online_list" => $invitado_online_list,

3-templates/senintemaklasörü/whos_online.html

yi açýnýz ve uygun bir alana yani <td> </td> arasýna
Code: [Select]
{invitado_online_list} bu kodu ekleyin sonra ana sayfaya bakýnýz;)
Ziyaretçinin hangi ülkeden olduðu bayrak resmiyle gösteriliyor.


[/b]

8
[MOD] Ayný Resimden Ýki Tane Varmý Kontrol Eden Eklenti v1.0

Aç member.php
Ara

Code: [Select]
  if (!$error) {
    // Start Upload
    include(ROOT_PATH.'includes/upload.php');

Bu kodu bulunca üstüne alttaki kodu ekleyin
Code: [Select]
/*
  MOD CHECK FOR DUPLICATE IMAGES
  START INSERT
*/
##########
# CONFIG #
##########

  $check_admin = true; //do check when administrator is uploading? (true/false)
  $show_image = true; //show link to the image that was previously uploaded? (true/false)
  $show_member = true; //show name and link to profile page of the member who previously uploaded that file? (true/false)

##############
# END CONFIG #
##############

  $md5 = "";
  unset($HTTP_POST_VARS['image_md5']);
  if ($user_info['user_level'] != ADMIN || $check_admin)
  {
    if (!empty($HTTP_POST_FILES['media_file']['tmp_name']) && $HTTP_POST_FILES['media_file']['tmp_name'] != "none")
    {
      $md5 = md5_file($HTTP_POST_FILES['media_file']['tmp_name']);
      $file = $HTTP_POST_FILES['media_file']['filename'];
    }
    elseif ($remote_media_file)
    {
      $md5 = md5($remote_media_file);
      $file = $remote_media_file;
    }
    if ($md5)
    {
      $sql = "SELECT image_id, image_name, cat_id, user_id
              FROM ".IMAGES_TABLE."
              WHERE image_md5 = '".$md5."'
              LIMIT 1";
      if ($row = $site_db->query_firstrow($sql))
      {

        $row['image_name'] = stripslashes($row['image_name']);
        if (function_exists('multilang')) $row['image_name'] = multilang($row['image_name']);
        $user_row = get_user_info($row['user_id']);
//        $msg .= (($msg != "") ? "<br />" : "")."<b>".$lang['file_upload_error'].": ".$file."</b><br />";
        $msg .= (($msg != "") ? "<br />" : "").(($user_info['user_level'] > GUEST && $user_info['user_id'] == $user_row['user_id']) ? $lang['image_md5_duplicate_self'] : sprintf(($show_member ? $lang['image_md5_duplicate_more'] : $lang['image_md5_duplicate_simple']), "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=showprofile&".URL_USER_ID."=".$user_row['user_id'])."\">".$user_row['user_name']."</a>"));
        if ($show_image && (($user_info['user_level'] > GUEST && $user_info['user_id'] != $user_row['user_id']) || (check_permission("auth_viewcat", $row['cat_id'] && check_permission("auth_viewimage", $row['cat_id'])))))
        {
          $msg .= ": <a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."details.php?image_id=".$row['image_id'])."\">".$row['image_name']."</a>";
        }
        $error = 1;
      }
      else
      {
        $sql = "SELECT image_id, image_name, user_id
                FROM ".IMAGES_TEMP_TABLE."
                WHERE image_md5 = '".$md5."'
                LIMIT 1";
        if ($row = $site_db->query_firstrow($sql))
        {
          $user_row = get_user_info($row['user_id']);
//          $msg .= (($msg != "") ? "<br />" : "")."<b>".$lang['file_upload_error'].": ".$file."</b><br />";
          $msg .= (($msg != "") ? "<br />" : "").(($user_info['user_level'] > GUEST && $user_info['user_id'] == $row['user_id']) ? $lang['image_md5_duplicate_validation_self'] : sprintf(($show_member ? $lang['image_md5_duplicate_validation_more'] : $lang['image_md5_duplicate_validation_simple']), "<a href=\"".$site_sess->url(ROOT_PATH."member.php?action=showprofile&".URL_USER_ID."=".$user_row['user_id'])."\">".$user_row['user_name']."</a>"));
          $error = 1;
        }
      }
      $HTTP_POST_VARS['image_md5'] = $md5;
    }
  }
/*
  MOD CHECK FOR DUPLICATE IMAGES
  END INSERT
*/

Aç lang/<senin dil klasörü>/main.php
bu iþaretten önce kodu ekle ?>
Code: [Select]
$lang['image_md5'] = "Image MD5 hash";
$lang['image_md5_duplicate_self'] = "You have submitted this file before";
$lang['image_md5_duplicate_more'] = "This file has been previously submitted by %s";
$lang['image_md5_duplicate_simple'] = "This file has been previously submitted";
$lang['image_md5_duplicate_validation_self'] = "You have submitted this file before and awaiting validation.";
$lang['image_md5_duplicate_validation_more'] = "This file has been previously submitted by %s and awaiting validation.";
$lang['image_md5_duplicate_validation_simple'] = "This file has been previously submitted and awaiting validation.";

Aç includes/db_field_definitions.php
 Bu iþaretten önce kodu ekleyin ?> :

Code: [Select]
$additional_image_fields['image_md5'] = array($lang['image_md5'], "text", 0);

Sonra ekli dosyadaki  image_md5_hash.php yi admin/plugins klasörü içine atýnýz

Sonrasýnda yine siteyi açýp admin paneline girin plugins menüsü var solda oradan "Image MD5 hash update" ye týklayýn ve gönder diyin.

Sonrasýnda
Çift resim varmý kontrol etmek için Image ID to start at alanýna  yazýp gönder diyiniz.


9
http://www.cbox.ws/

Bu adreste hazýr bir shoutbox var üye olup verilen kodu sitenize yerleþtirin.Ziyaretçileriniz artýk anlýk konuþmalar yapabilecekler.
Ýsteðiniz mesajlarý silin isterseniz bazý kiþilerin mesaj yazmasýný engelleyin.

Belki iþinize yarar ben www.elemegim.info adresimde kullanýyorum;)

10
Modifikasyonlar / [MOD]Sitenizde sitemap ý gösterin.
« on: April 22, 2008, 02:13:21 PM »
Deðiþtirilecek dosyalar

includes/page_header.php
lang/<your language> /main.php
templates/<your template> /user_logininfo.html
templates/<your template> /user_loginform.html
templates/<your template> /style.css

Yeni dosyalar

sitemap.php LÝNKTEN ÝNDÝRDÝKTEN SONRA ANA DÝZÝNE ATILACAK
templates/<your template> /sitemap.html
templates/<your template> /images/folder1.gif
templates/<your template> /images/folder2.gif
templates/<your template> /images/folder3.gif
templates/<your template> /images/folder4.gif
templates/<your template> /images/folder_path.gif

üste belirtilen klasörlere gönderiniz alttaki linkteki dosya içinde mevcuttur.

þimdi düzenlenecek dosyalarý düzenleyelim.

Açýn  includes/page_header.php
arayýn:

Code: [Select]
  "media_url" => MEDIA_PATH,
Bu kodu altýna ekleyin.
Code: [Select]
  "url_sitemap" => $site_sess->url(ROOT_PATH."sitemap.php"),
  "lang_sitemap" => $lang['sitemap'],

Açýn  lang/<your language> /main.php

ve bu iþaretten önce alttaki kodu ekleyin ?>

Kod:
Code: [Select]
/*
  MOD SITEMAP
  START INSERT
*/
$lang['sitemap'] = "Sitemap";
$lang['sitemap_legend'] = "Legend";
$lang['sitemap_viewimages_yes'] = "Allowed view images";
$lang['sitemap_viewimages_no'] = "Not allowed view images";
$lang['sitemap_viewimages_new_yes'] = "With new images and you are allowed view images";
$lang['sitemap_viewimages_new_no'] = "With new images but you are not allowed view images";
$lang['sitemap_cat_info'] = "<span class=\"sitemapinfo\">{lang_images}{lang_new_images}{lang_hits}{lang_description}</span>";
$lang['sitemap_images'] = "Images: {images}";
$lang['sitemap_new_images'] = " (New: {new_images})";
$lang['sitemap_hits'] = " Hits: {hits}";
$lang['sitemap_description'] = " Description: {description}";
$lang['sitemap_hidden'] = "&lt; hidden &gt;";
/*
  MOD SITEMAP
  END INSERT

Açýn templates/<your template> /user_logininfo.html
ve
Açýn templates/<your template> /user_loginform.html
iki sayfayada aþaðýdaki kodu ekleyiniz.
Kod:

Code: [Select]
&raquo; <a href="{url_sitemap}">{lang_sitemap}</a>
Açýn templates/<your template> /style.css
ve sayfa sonuna kodu ekleyin.
Code: [Select]
/*
 MOD SITEMAP
 START INSERT
*/
.sitemapinfo
{
  font-size: 9px;
padding: 2px 2px 2px 2px;
margin: 2px 2px 2px 2px;
color: #8794A7;
}
.sitemaprow1
{
  background-color: #e1e1e1;
  color: #004c75;
}

.sitemaprow2
{
  background-color: #efefef;
  color: #004c75;
}
/*
 MOD SITEMAP
 END INSERT
*/

hayýrlý olsun ana sayfada sol tarafta üyelik giriþi kýsmýnda görünecek.


örnek:www.elemegim.info

11
Modifikasyonlar / [MOD]Dil seçme eklentisi
« on: April 22, 2008, 10:02:29 AM »
arkadaþlar sitenizdeki ziyaretçilere dil seçtirmek için ekte verdiðim dosyaya göre deðiþiklikleri yapýnýz.
Artýk ziyaretçileriniz istedikleri dili seçip sitenizi gezebilirler.
örnek:elemegim.info

12
lang/turkce/main.php
dosyasýný açýyoruz.
Code: [Select]
$lang['user_online_detail'] =kodunu aýyoruz ve burayý

Code: [Select]
$lang['user_online_detail'] = "Sitemizde, <b>{num_registered_online}</b> kayýtlý üyemiz, <b>{num_invisible_online}</b> Gizli, <b>{num_guests_online}</b> ziyaretçimiz aktif.";
þeklinde deðiþtiriyoruz.
Sonuç için resme bakýnýz.

13
Bugün [DilnüvaZ] kardeþimizin Moderatör olduðunu farkettim.Moderatörlük hayýrlý olsun kardeþim

14
Arkadaþlar bu hatayý alýyorum sebebini bileniniz varmý?

15
Arkadaþlar sitemde bugün dün ve toplam ziyaret eden kiþileri göstermek istiyorum bu konuda bilgisi olan dostalardan yardým bekliyorum.
Örneðin þöyle olacak:
Bugün:52 kiþi
Dün:800 kiþi
Toplam:10 000 kiþi
gibi olacak.

Pages: [1] 2