International > Turkish / Türkçe

4images copyright yazýsýnýn kaldýrýlmasý...

(1/2) > >>

AKIN:
Arkadaþlar 4images scripti bildiðiniz üzere ücretsiz bir script.Yapýmcýlar,forum yöneticileri,moderatörler,burda yardým etmeye çalýþan bizler sizden hiç bir þekilde ve hiçbir ad altýnda para almýyoruz. kazanmýyoruz!. 4images scriptinin copyright'ýný kaldýrarak yukarda saydýðým site kurucularýna yöneticilerine script yapýmcýlarýna zarar vermektesiniz.
Aslýnda kendi kendinize zarar vermektesiniz.Nasýlki ;
emeðine saygý göstermediðiniz kiþi destek vermeyi keserse,yapýmcý yeni sürümler yaparsa yine sizler ve bizler kaybedeceðiz.
Bunu unutmayalým ve kaldýrdýðýmýz copyright yazýlarýný ekleyelim.
Ayrýca sanmayýnki copyright yazýlarýný kaldýrdýgýnýzda sitenizin 4images oldugunu bilinmeyecegini düþünmeyin.
Nicky þuan sitelerinizi kontrol etmekte önce host firmanýzla sonra mahkemelerle sizlere ulaþacak.
Bizden duyurmamýzý istedi.Lütfen bu konuya dikkat ediniz.

dantey:
Peki bu tarz siteleri nasıl şikayet edebiliriz en hızlı?

AKIN:
Burdan belirttiginiz taktirde site sahipleriyle,sonra host aldýklarý firma ile ve çözüm saðlanamaz ise Mahkemelerde görüþülecektir.
Þu sýralar çok önem veriyorlar.Emeklerinize yazýk etmeyin.Onlarýn emek verdiðinide unutmayýn.

DilnüvaZ:

--- Quote from: dantey on September 24, 2008, 09:51:23 AM ---Peki bu tarz siteleri nasýl þikayet edebiliriz en hýzlý?

--- End quote ---
Normalde admýnler ve modlar özel bölümde konuþup karar veriyoruz  veya þikayetleri orda tartýþýyoruz.  siz lütfen bu baþlýk altýnda gördüklerinizi belirtin. Biz de paralý lisans alýp almadýklarýný inceler ona göre davranýrýz. Ýlginiz için teþekkürler...

Ersen:
hiçbir sitemde linkini kaldırmamışımdır. Fakat licence ücretlerini düşürseler satın alan olacaktır mutlaka.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version