Author Topic: ÇßËÑ ãä ãÔßáÉ +íæÌÏ ÇãËáå + ÇÑÌæ ÇáãÓÇÚÏå íÂÎæÇä ÝÏíÊßã  (Read 10487 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline مناحي

 • Pre-Newbie
 • Posts: 4
  • View Profile
áÏí ãÔßßáå Ýí Çäå áÇÊÙåÑ ÇáÕæÑ Ýí ÇáÕæÑ ÇáÚÔæÇÆíå +Ýí ÇÝÖá ÚÔÑ ÕæÑ

Çä ßÇäÊ ÇáÕæÑå ßÈíÑå ÊÙåÑ Úáì ÕæÑÉ Ïáíáíå ÊÄÏí Çáì ÇáÕæÑÉ ÇáÇÓÇÓíå

ßíÝ ÇÚãá ÍÌã ÇáÕæÑ 500×600 ÝÞØ æáÇíÓãÍ ÈÑÝÚ ÇßÈÑ ãä åÏÇ ÇáÍÌã

ßíÝ ÇÎáí ÑÇÈØ ÇáÕæÑÉ íÙåÑ ÇÓÝá ÇáÕæÑÉ ÚäÏ ÊÍãíá ÇáÚÖæ ÕæÑÉ Ýí ÇáÇáÈæã ..áßí íÓÊÎÏãåÇ Ýí ÇáãäÊÏíÇÊ


ÚäÏ ÇÑÇÏÉ ÇáÚÖæ ÈÑÝÚ ÕæÑÉ Çáì ÇáÈæã ÇáÕæÑ ÊÙåÑ áå åÏå ÇáÕÝå

Please enter the verification code.

ßíÝ ÇÕáÍåÇ


ÇáãæÞÚ ÇáÏí Èå ãÔßáå

http://www.al-baharh.com/gallry/

Offline asms

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 154
  • View Profile
بنسبة للخطاء
 Please enter the verification code.
ضع هذا الكود
Code: [Select]
$captcha_enable = 0;
$captcha_enable_comments =0;
$captcha_enable_upload = 0;
$captcha_enable_registration = 0;
$captcha_enable_postcards = 0; 
قبل
Code: [Select]
?>في ملف
config.php
في المجلد الرئيسي
بنسبة للكود الي تحت الصورة قريبا جدا

Offline مناحي

 • Pre-Newbie
 • Posts: 4
  • View Profile
المشكله حليتها من دون هده الخطوه

سويت شي ثاني وانحلت تمام

الباقي نخيتكم

Offline asms

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 154
  • View Profile
ارجو اعادة حقوق الموقع
ضع هذة الكود
Code: [Select]
{copyright} في ملف
templates/الثيم المستخدام/footer.html
« Last Edit: December 02, 2007, 04:29:57 PM by asms »

 

Post your comments here