Author Topic: Yeni resimler kýsmýnda çoklu sýrada resim getirme  (Read 3629 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline eyyupannac

  • Pre-Newbie
  • Posts: 1
    • View Profile
Yeni resimler kýsmýnda çoklu sýrada resim getirme
« on: June 02, 2010, 01:51:53 PM »
Herkese merhaba.
4images uygulamasýnda yeni yeni birþeyler öðreniyorum.
Bu forumda bana çok faydalý oluyor. Burada bir bilgiyi payþlaþmak istedim.
Açýlýþ sayfasýnda gelen yeni resimler bölümünde sadece bir satýr geliyordu ve
ben bunu konfigürasyon dosyasýndan bir türlü artýramadým.Ancak son olarak
index.php dosyasýnda

$num_new_images = $config['image_cells'];

kýsmýnýn altýna

$num_new_images =  $num_new_images * 2;

koyduðumda 2 satýr yapmayý baþardým.Örnek aþaðýdaki linkte.

xxx: mineoyunxxx: